Art. 2. - [Podmioty obejmowane restrukturyzacją finansową] - Pomoc publiczna i restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.164 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.
Art.  2.  [Podmioty obejmowane restrukturyzacją finansową]
1. 
Restrukturyzacją finansową mogą być objęte:
1)
publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.) 1  prowadzone w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
2)
jednostki badawczo-rozwojowe realizujące zadania określone w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1

- zatrudniające na dzień 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób, zwane dalej "zakładami".

2. 
Zakład może być objęty restrukturyzacją finansową na podstawie przepisów ustawy tylko jeden raz.
3. 
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powstały w wyniku połączenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej może być objęty restrukturyzacją finansową na podstawie przepisów ustawy, gdy co najmniej jeden z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających połączeniu spełniał przed połączeniem warunek, o którym mowa w ust. 1.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, restrukturyzacji podlegają wyłącznie zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia w zakresie zobowiązań tego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który spośród zakładów podlegających połączeniu spełniał warunek, o którym mowa w ust. 1.
1 Utraciła moc z dniem 1 lipca 2011 r. na podstawie art. 220 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.