§ 1. - Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokość wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.928

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", w imieniu Skarbu Państwa, czynności związanych z udzielaniem na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", pożyczek z budżetu państwa, na rzecz zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
2)
wysokość wynagrodzenia dla BGK za podejmowanie czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania przez zakłady, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, umów o pożyczkę.