Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokość wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.183.1360

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", w imieniu Skarbu Państwa, czynności związanych z udzielaniem na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", pożyczek z budżetu państwa na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
2)
wysokość wynagrodzenia dla BGK za podejmowanie czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, umów o pożyczkę.
Wysokość opłaty prowizyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 0,5 %:
1) 2
kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa, o której mowa w art. 35, 35a i 41a ustawy;
2) 3
środków uzyskanych z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki z budżetu państwa, o którym mowa w art. 35b lub 35ba ustawy.
1.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wynosi w stosunku rocznym 0,3 % kwoty pożyczki z budżetu państwa pozostałej do spłaty, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2. 4
Wysokość wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym została udzielona z budżetu państwa pożyczka, o której mowa w art. 35, 35a i 41a ustawy, lub dokonano zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b lub 35ba ustawy, wynosi 0,3 % udzielonej kwoty pożyczki lub 0,3 % środków uzyskanych z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, proporcjonalnie do okresu obowiązywania w tym roku kalendarzowym umowy o pożyczkę lub umowy o zmianie umowy o pożyczkę.
3.
Wysokość wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym:
1) 5
nastąpiło umorzenie pożyczki z budżetu państwa, o którym mowa w art. 35 ust. 10-10b, art. 35a ust. 6 i art. 41c ust. 2 ustawy, lub umorzenie pozostałej części środków uzyskanych z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35ba ust. 8 i 10 ustawy,
2)
pożyczka z budżetu państwa została spłacona w całości

- wynosi 0,3 % kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, proporcjonalnie do okresu wykonywania przez BGK w tym roku kalendarzowym czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, umów o pożyczkę, nie dłużej niż do dnia odpowiednio umorzenia pożyczki albo całkowitej spłaty pożyczki.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę (Dz. U. Nr 110, poz. 928).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.216.1374) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2008 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 października 2007 r. (Dz.U.07.209.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2007 r.
4 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 października 2007 r. (Dz.U.07.209.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.216.1374) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2008 r.

5 § 3 ust. 3 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 października 2007 r. (Dz.U.07.209.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz.U.08.216.1374) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2008 r.