§ 2. - Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokość wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.928

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
§  2.
Wysokość opłaty prowizyjnej, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa.