§ 3. - Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokość wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.928

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
§  3.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, wynosi w stosunku rocznym 0,3 % pozostałej do spłaty kwoty pożyczki z budżetu państwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.