§ 4. - Wysokość opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokość wynagrodzenia za nadzorowanie wykonania umów o pożyczkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.110.928

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2005 r.
§  4.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, w roku 2005 wynosi 0,3 % kwoty udzielonej pożyczki z budżetu państwa.