Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 39/07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.230.1698

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2007 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 listopada 2007 r.
sygn. akt K 39/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat,

Marian Grzybowski,

Wojciech Hermeliński,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski,

Teresa Liszcz,

Ewa Łętowska - sprawozdawca,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 listopada 2007 r., wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności:

1)
art. 80a § 1, art. 80b § 1 oraz art. 80c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z art. 181 w związku z art. 45 Konstytucji,
2)
art. 80b § 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 42 ust. 2 Konstytucji,
3)
art. 80c w związku z art. 80b § 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 42 ust. 2 Konstytucji,
4)
art. 80 § 2f ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim ogranicza możliwość zapoznania się przez sędziego z dokumentami dołączonymi do wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu, oraz art. 80 § 2g ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 181 w związku z art. 45 oraz z art. 42 ust. 2 Konstytucji,
5)
art. 80a § 3, art. 80b § 4 zdanie drugie oraz art. 80c w związku z art. 80a § 3, art. 80b § 4 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 181 w związku z art. 176 Konstytucji,
6)
art. 1 pkt 29 i 30 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959) z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 80 § 2f i 2g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976) w zakresie, w jakim wyklucza kontrolę sądu nad wyłączeniem przez prokuratora udostępnienia dokumentów sędziemu poddanemu uchyleniu immunitetu, jest niezgodny z art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 80a § 1 oraz art. 80b § 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 181 Konstytucji.
3.
Art. 80a § 3 oraz art. 80b § 4 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1 są niezgodne z art. 176 ust. 1 w związku z art. 181 Konstytucji.
4.
Art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959) w zakresie, w jakim dodaje do art. 80 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych § 2d-2h, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 7 Konstytucji.
5.
Art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. powołanej w punkcie 4 jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji przez to, że został uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania orzeczenia.

Jerzy Stępień

Jerzy Ciemniewski Zbigniew Cieślak (zdanie odrębne do art.

80a § 1 i 3, art. 80b § 4; art. 1 pkt 30

ustawy z 29.06.2007 r.)

Maria Gintowt-Jankowicz (zdanie Mirosław Granat (zdanie odrębne do pkt 1,

odrębne do pkt 1, 2, 3 i 5 i stosownych 3 i 5)

fragmentów uzasadnienia)

Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński (zdanie odrębne do

uzasadnienia pkt 5 oraz do pkt 1 sentencji)

Adam Jamróz Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz (zdanie odrębne do Ewa Łętowska

pkt 1, 2, 3 i 5 oraz do uzasadnienia)

Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz (zdanie odrębne

do pkt 1)

Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki