Art. 186. - [Krajowa Rada Sądownictwa] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  186.  [Krajowa Rada Sądownictwa]
1. 
Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
2. 
Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.