Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.246.1649

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12, art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-21 oraz w art. 20 i 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", termin powstania obowiązku podatkowego;
2)
miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług, inne niż wskazane w art. 22-26 oraz w art. 28b-28n ustawy;
3)
towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;
4)
towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;
5)
towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;
6)
zwolnienia od podatku inne niż określone w art. 43-81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;
7)
przypadki, w których zastosowanie ma inny niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego;
8)
przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;
9)
inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;
2)
podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;
3)
zarejestrowanym podatniku - rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, 97 lub 157 ustawy;
4)
podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;
5)
numerze identyfikacji podatkowej - rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
6)
sprzedawcy - rozumie się przez to podatnika, który wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;
7)
nierezydencie - rozumie się przez to nierezydenta w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.3));
8)
rachunku bankowym - rozumie się przez to rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Inne terminy powstania obowiązku podatkowego

§  3.
1.
W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.
2.
W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.
3.
W przypadku przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Określenie innego miejsca świadczenia

§  4.
W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:
1)
osób lub
2)
towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy

- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

§  5.
W przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport.
§  6.
W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku w wysokości 0 % usług turystyki uznaje się za usługi świadczone poza terytorium Wspólnoty.

Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki

§  7.
1.
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8 % dla:
1)
towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
3)
robót konserwacyjnych dotyczących:
a)
obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
b)
lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

2.
Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.
3.
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50 % tej podstawy.
4.
Obniżoną do wysokości 8 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
1)
makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy (PKWiU ex 10.41.4), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208),
2)
siarczanu magnezowego (siarczanu magnezu) (PKWiU ex 20.13.41.0), (CN ex 2833 21 00),
3)
azotanu wapniowego i azotanu magnezu (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN ex 2834 29 80),
4)
związków fosforowych do mieszanek paszowych (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN 2835),
5)
chlorku potasu (PKWiU ex 20.15.51.0), (CN 3104 20),
6)
azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 20.15.76.0), (CN ex 2834 21 00),
7)
nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy

- wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

5.
Przepis ust. 4 stosuje się:
1)
do dostawy - pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej;
2)
do importu - pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a importowane towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
6.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać również:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres siedziby nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej;
2)
określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 4;
3)
datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.
7.
Obniżoną do wysokości 8 % stawkę podatku stosuje się również do:
1)
zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 8 %;
2)
dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju:
a)
bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.4)),
b)
o których mowa w art. 29 ust. 5-7 ustawy wymienionej w lit. a.

Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki

§  8.
1.
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0 % przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, pod warunkiem że:
1)
zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług;
2)
umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2.
W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
3.
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:
1)
Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
2)
kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).
4.
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:
1)
umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

5.
Do usług, o których mowa w ust. 2, stosuje się obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku, pod warunkiem że:
1)
w wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych:
a)
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
b)
z innych środków finansowych;
2)
w umowie, o której mowa w ust. 1, określono procentowy udział środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
6.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
§  9.
1.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do:
1)
usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
2)
wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
3)
usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
a)
z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub
b)
z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
4)
usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem w wysokości 0 %;
5)
usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem w wysokości 0 %;
6)
najmu (czarteru) środków transportu wodnego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz najmu wyposażenia tych środków;
7)
usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;
8)
usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych środków transportu;
9)
usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów;
10)
usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów;
11)
usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeśli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Wspólnoty;
12)
usług świadczonych na obszarze portów morskich, polegających na obsłudze morskich środków transportu na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli usługi te wykonywane są poza terytorium kraju;
13)
usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym lub z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych środków transportu na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli usługi te wykonywane są poza terytorium kraju.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3.
Przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 8-10 i 13, rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.
4.
Przepisy ust. 1 pkt 12 i 13 stosuje się pod warunkiem prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.
§  10.
1.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:
1)
jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;
2)
przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym;
3)
wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
4)
otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
5)
posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.
§  11.
1.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz:
1)
instytucji Wspólnot Europejskich lub organów utworzonych przez Wspólnoty, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4), zwanych dalej "instytucjami lub organami Wspólnot", posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów;
2)
organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju, uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji;
3)
sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
4)
posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
5)
sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422), zwanej dalej "Umową o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", przebywających na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmioty, o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów lub usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:
1)
wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
2)
zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, pola 3 i 4 dokumentu określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego wypełniają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pola 2 i 6 Minister Obrony Narodowej.
§  12.
1.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy:
1)
towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;
2)
towarów objętych procedurą składu celnego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że:
1)
dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy;
2)
towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
towary, inne niż objęte procedurą składu celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy wyprowadzane ze składu celnego.

Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień

§  13.
1.
Zwalnia się od podatku:
1)
nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
2)
czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
3)
dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.5)), dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwane dalej "organizacjami pożytku publicznego", jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:
a)
jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.6)),
b)
za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a

- w przypadku gdy dostawa tych towarów nie jest przedmiotem działalności, niezaliczonej do działalności pożytku publicznego, wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4)
dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów;
5) 1
dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:
a)
określonej w fakturze lub
b)
wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
c)
należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
d)
należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy;

6)
usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0);
7)
usługi zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów o narodowych funduszach inwestycyjnych oraz ich prywatyzacji;
8)
import towarów objętych:
a)
procedurą tranzytu, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną, w rozumieniu przepisów celnych,
b)
procedurą dopuszczenia do obrotu uprzednio wywiezionych w ramach procedury uszlachetniania biernego, jeżeli proces uszlachetniania ma na celu naprawę towarów, a naprawa dokonywana jest nieodpłatnie w wykonaniu umowy gwarancyjnej

- pod warunkiem że na podstawie przepisów celnych nie powstał obowiązek uiszczenia cła;

9)
import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach w ilości nieprzekraczającej:
a)
600 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą,
b)
600 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a,
c)
200 litrów paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia;
10)
import paliwa zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach statków powietrznych lub jednostek pływających;
11)
zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku;
12)
czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
13)
usługi świadczone pomiędzy:
a)
jednostkami budżetowymi,
b)
samorządowymi zakładami budżetowymi,
c)
jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi

- z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej;

14)
prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty sądowej;
15)
usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7)), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek;
16)
czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.8));
17)
oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele rolnicze;
18)
usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.9)), świadczone w celu zebrania środków pieniężnych w trakcie zbiórki publicznej organizowanej przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych;
19)
usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
20)
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
21)
świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państw trzecich, które nie pobierają podatków lub opłat o podobnym charakterze od przewozów osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium kraju, przez podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju;
22)
import towarów przez instytucje lub organy Wspólnot, posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów;
23)
świadczenie usług i dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, inną niż wymieniona w pkt 3, wykonywane przez podmioty, których działalność jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i 31-33 ustawy, w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką pieniędzy wyłącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej, pod warunkiem że:
a)
środki pieniężne pozyskane z tych czynności zostaną przeznaczone w całości na potrzeby działalności zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i 31-33 ustawy,
b)
zwolnienie z podatku nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji,
c)
podmioty, o których mowa w zdaniu wstępnym, nie naruszają przepisów o zbiórkach publicznych;
24)
usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez uczelnie medyczne;
25) 2
usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) świadczone na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się pod warunkiem, że organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązuje w odniesieniu do towarów:
1)
których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2.000 złotych - wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy;
2)
pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy.
4.
Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, za standardowy zbiornik uważa się zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta w środkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego i innych systemów.
5.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, ma zastosowanie, pod warunkiem że paliwa:
1)
są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione;
2)
nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy;
3)
nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.
6.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, stosuje się, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1)
dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, zwany dalej "dostawcą usługi", zawarł z organizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji kwoty należnej, w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi, z tytułu świadczonych usług o podwyższonej opłacie dla realizacji zbiórek publicznych przez tę organizację;
2)
w umowie, o której mowa w pkt 1, został podany numer lub numery, wykorzystywane do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, okres, w którym numer lub numery będą udostępnione na potrzeby zbiórki publicznej, cena jednostkowa usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi;
3)
dostawca usługi posiada kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych;
4)
kwota otrzymana za wykonane usługi o podwyższonej opłacie udokumentowana fakturami, o których mowa w pkt 5, z wyjątkiem części tej kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi, zostanie w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę, przekazana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego;
5)
w fakturach za usługi telekomunikacyjne zostanie wyszczególniona liczba połączeń zrealizowanych z wykorzystaniem numeru lub numerów, o których mowa w pkt 2, oraz wartość tych usług z uwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, oraz kwot zatrzymywanych przez dostawcę usługi;
6)
nabywca usługi o podwyższonej opłacie nie otrzymuje w zamian innego świadczenia, w tym również w postaci prawa do udziału w losowaniu nagród, z wyjątkiem potwierdzenia zainicjowania połączenia, w tym w formie połączenia zwrotnego;
7)
organizacja pożytku publicznego nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz dostawcy usługi z tytułu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1, lub w związku z nią, z wyjątkiem informowania o uczestniczeniu dostawcy usługi w zbiórce publicznej, o wysokości kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi z tytułu wykonywanej usługi oraz przekazywania danych dotyczących dostawcy usługi, w tym jego logo, podczas rozpowszechniania informacji, o których mowa w pkt 2;
8)
przed rozpoczęciem świadczenia usługi na podstawie umowy, o której mowa w pkt 1, dostawca usługi podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości kwoty zatrzymywanej, o której mowa w pkt 2.
7.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, stosuje się do kwoty należnej z tytułu wykonywanych usług o podwyższonej opłacie, w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi.
8. 3
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod warunkiem że:
1)
są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, lub
2)
ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
§  14.
1.
Zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że importer, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE i w momencie importu podał swój ważny numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz:
1)
przedstawił dowód wskazujący, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego;
2)
podał ważny numer identyfikacyjny VAT:
a)
przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, albo
b)
nabywcy towarów przyznany mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie członkowskim przeznaczenia importowanych towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;
3)
w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, przedstawi dokumenty, o których mowa w ust. 3 lub 4;
4)
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonywany jest import towarów, nie naruszył warunku, o którym mowa w pkt 3, w odniesieniu do towarów importowanych w okresie 17 miesięcy poprzedzających import towarów; jeżeli warunek ten został naruszony, importer składa organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie zostanie uiszczony.
3.
Importer jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających wykazanie w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1.
4.
W przypadku gdy w informacji podsumowującej, oprócz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, wykazywane są również inne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i nie jest możliwa identyfikacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, importer przedstawia zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające złożenie przez importera informacji podsumowującej w zakresie tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
5.
Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w zakresie złożonego zabezpieczenia kwoty podatku, który nie został uiszczony, nie stosuje się po przedstawieniu organowi celnemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, dotyczących importu towarów, dla którego złożono zabezpieczenie.
6.
W przypadku gdy importer, który złożył zabezpieczenie kwoty podatku, nie przedstawi w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4, dotyczących importu towarów, dla którego złożono zabezpieczenie, kwotę nieuiszczonego podatku organ celny pokrywa z zabezpieczenia.
§  15.
1.
Zwalnia się od podatku, z zastrzeżeniem ust. 2:
1)
import paliw, olejów i smarów, zwanych dalej "paliwami", przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, przeznaczonych wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach sił zbrojnych lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju;
2)
import towarów przez Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, zwaną dalej "Kwaterą", o ile ich rodzaj i ilość wskazują, że są przeznaczone na potrzeby własne Kwatery, w celu utworzenia, budowy oraz działalności Kwatery;
3)
import towarów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku, z zastrzeżeniem pkt 4;
4)
import towarów przez Kwaterę oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, których rodzaje i ilość określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn Kwatery, i tam sprzedawanych, oraz barów, mes i kantyn Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;
5)
import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin lub osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a)
samochód osobowy - 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat,
b)
przyczepka towarowa - 2 sztuki na rodzinę,
c)
samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa - 1 sztuka na rodzinę,
d)
motocykl - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,
e)
turystyczna łódź motorowa - 1 sztuka na rodzinę;
6)
dostawę towarów w barach, mesach i kantynach Kwatery oraz w barach, mesach i kantynach Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie;
7)
import towarów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub na ich rzecz przeznaczonych do ich wyłącznego użytku służbowego lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 23 tej umowy, zgłaszanych na zaświadczeniu określonym w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;
8)
import rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku i mebli, przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w okresie 12 miesięcy od momentu pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a)
samochód osobowy - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,
b)
przyczepka towarowa - 1 sztuka na rodzinę,
c)
samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa - 1 sztuka na rodzinę,
d)
motocykl - 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,
e)
turystyczna łódź motorowa - 1 sztuka na rodzinę;
9)
import towarów przeznaczonych do osobistego lub domowego użytku lub do konsumpcji, innych niż napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem wojskowego urzędu pocztowego, w czasie wykonywania zadań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe;
10)
dostawę towarów i świadczenie usług w ramach działalności związanej z prowadzeniem wojskowej usługowej działalności wspierającej, założonej, utrzymywanej i prowadzonej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w obrębie uzgodnionych obiektów i terenów, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Warunkiem zastosowania zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, jest przedłożenie organowi celnemu:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, z których wynika, że sprowadzane paliwa zostaną wykorzystane zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub osoba używająca tych paliw jest członkiem personelu cywilnego sił zbrojnych oraz że nie będą podlegały żadnym innym czynnościom określonym w art. 5 ustawy;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez Kwaterę lub Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy;
3)
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz pkt 8 i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego albo osobą upoważnioną Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo należy do członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5 oraz pkt 8 i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 3;
4)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zaświadczenia określonego w art. XI ust. 4 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., potwierdzającego, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą odbiorcą importowanych towarów.
3.
Za odprzedaż (zbycie), o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie uznaje się przekazania towarów, z wyjątkiem środków transportu, na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.
4.
Kradzież środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 8, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwolnienia przewidzianych w ust. 2 pkt 3, pod warunkiem posiadania, przez podmioty korzystające z takiego zwolnienia, zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego zniszczenie.
5.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, należy przedstawić:
1)
Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - w przypadku personelu zagranicznego Kwatery lub członków rodziny personelu zagranicznego;
2)
Naczelnikowi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w przypadku osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy;
3)
Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostródzie - w przypadku członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  16.
1.
Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz w przypadku, gdy na tych towarach mają zostać na terytorium kraju wykonane usługi na rzecz tego podatnika.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że towary po wykonaniu usług zostaną przemieszczone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni, czasowo na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione, w celu wykonania na tych towarach usług, przed przemieszczeniem ich na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.
§  17.
1.
Zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzanych do składu celnego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że:
1)
towary przeznaczone są do odprzedaży w składzie celnym podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy;
2)
towary znajdują się pod dozorem celnym i zostały ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami;
3)
podatnik złoży najpóźniej w terminie określonym do złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, do których ma zastosowanie ust. 1, informację o skorzystaniu ze zwolnienia od podatku; informacja powinna określać wartość towarów objętych tym zwolnieniem.

Przypadki, w których zastosowanie ma inny niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy termin obniżenia kwoty podatku należnego

§  18.
1.
W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:
1)
uregulował część należności na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy - w tej części;
2)
uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;
3)
przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do małych podatników, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu

§  19.
1.
Zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, w związku z ich reklamacją.
2.
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom, które:
1)
złożyły zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz nie korzystają ze zwolnień, o których mowa w art. 113 ustawy, i nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy i § 13-17;
2)
w całości zapłaciły podatek należny z tytułu importu towarów;
3)
posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika kwota podatku naliczonego z tytułu importu tych towarów;
4)
były importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne;
5)
posiadają dokument potwierdzający wywóz tych towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.
3.
Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika złożony do naczelnika urzędu skarbowego.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku;
2)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.
5.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, wraz z dowodem zapłaty podatku.
6.
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kwot podatku naliczonego:
1)
o które przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub
2)
które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów, w tym w formie zaliczki, lub
3)
zapłaconego z tytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu.
7.
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika, nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz z dołączonymi dokumentami.
8.
Przepisy ust. 1-5, ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio do podatku zapłaconego od importu towarów:
1)
objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, jeżeli towary te zostały wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, a podatnik otrzymał zwrot cła zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dołączył dokument potwierdzający zwrot cła;
2)
poddanych procesowi uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, w wyniku którego powstały produkty kompensacyjne, dla których powstał dług celny zgodnie z przepisami celnymi i które zostały wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty.
§  20.
1.
Zwrot podatku przysługuje również instytucjom lub organom Wspólnot, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych tych instytucji i organów.
2.
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że wartość towarów i usług wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.
3.
Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez instytucje lub organy Wspólnot, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.
4.
Zwrot podatku z tytułu nabycia środka transportu przysługuje pod warunkiem, że środek ten nie zostanie odstąpiony podmiotom innym niż wymienione w ust. 1, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.
5.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.
§  21.
1.
Zwrot podatku, o którym mowa w § 20 ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się instytucja lub organ Wspólnot, o których mowa w § 20 ust. 1;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.
5.
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje lub organy Wspólnot, o których mowa w § 20 ust. 1.
6.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek poddaje się w wątpliwość, zwraca się do instytucji lub organów Wspólnot, o których mowa w § 20 ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.
7.
W przypadku określonym w ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień instytucji lub organów Wspólnot, o których mowa w § 20 ust. 1, usuwających wątpliwości, dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.
8.
Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a instytucja lub organ Wspólnot, o których mowa w § 20 ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

Przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu

§  22.
1.
Zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0 %.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.
§  23.
1.
Zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:
1)
o które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny lub
2)
które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku dokonania zwrotu podatku naliczonego w formie zaliczki.
3.
Przepis § 22 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
§  24.
1.
Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:
1)
złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
2)
prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
3)
w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
4)
posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
5)
posiadają zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że nabycie zostało sfinansowane ze środków, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.
2.
Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4.
§  25.
1.
Zwrot podatku przysługuje również w przypadku, gdy nabycie towarów i usług lub import towarów są finansowane w części ze środków z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, a w części z innych środków finansowych.
2.
Podatek wykazany w fakturze lub w dokumencie celnym podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu udziałowi należności, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, w kwocie należności ogółem wynikającej z faktury.
3.
Jeżeli z umów, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wynika, że środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie mogą być przeznaczone na opłacanie podatku, przy wyliczeniu udziału, o którym mowa w ust. 2, należność sfinansowaną z tych środków powiększa się o kwotę przypadającego na nią podatku, pod warunkiem jednak, że część należności odpowiadająca kwocie tego podatku została zapłacona z innych środków finansowych.
4.
Faktura lub dokument celny dokumentujący transakcję dotyczącą towarów i usług, których nabycie lub import zostały sfinansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, może być podstawą tylko do jednokrotnego wystąpienia podatnika o zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1.
5.
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikom, którzy zapłacili ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3, część należności obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów i usług lub importu towarów oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej dokumentującej nabycie towarów lub usług, a w przypadku importu towarów - również dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług.
6.
Do zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 23 i § 24 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.
§  26.
1.
Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku oraz z uwzględnieniem art. 99 ust. 12 ustawy, a w przypadku nieotrzymania zwrotu w tym terminie - również z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 i 7 ustawy.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej dane dotyczące:
1)
wartości nabytych towarów i usług lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku;
2)
kwoty podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
kopię dokumentu stwierdzającego przekazanie na rachunek bankowy podatnika środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
2)
dowód dokonania zapłaty ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
4.
Przepisy ust. 1-3 mają odpowiednio zastosowanie do zwrotów wymienionych w § 25, z tym że:
1)
wniosek powinien zawierać również wyliczenie kwot wnioskowanego zwrotu podatku wraz z zestawieniem danych odnoszących się do poszczególnych sprzedawców oraz wystawionych przez nich faktur lub dokumentów celnych, o których mowa w § 25 ust. 5, niezbędnych do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku;
2)
do wniosku powinno być również dołączone zaświadczenie o zarejestrowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych umowy przewidującej finansowanie w części zakupów ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, wraz z określeniem wynikającego z podpisanej umowy udziału tego finansowania.
5.
Podatnik dołącza wniosek, o którym mowa w ust. 1, do deklaracji podatkowej dla podatku.
§  27.
1.
Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części, w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.
3.
Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki:
1)
w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne;
2)
posiadają dokumenty bankowe potwierdzające przekazanie środków refundowanych w wykonaniu umowy, o której mowa w ust. 1;
3)
posiadają zaświadczenie wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
a)
o podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, przed dniem 1 maja 2004 r.,
b)
zawierające określenie kwoty podatku, przypadającej na wartość netto (bez podatku) towarów i usług objętych dokonaną refundacją ze środków Unii Europejskiej, wyliczonej na podstawie faktur i dokumentów celnych, przyjętych do rozliczenia umowy, oraz wysokości udziału, w jakim ta kwota podatku i wartość towarów i usług zostały objęte refundacją ze środków Unii Europejskiej,
c)
potwierdzające wysokość kwoty podatku objętego refundacją ze środków Unii Europejskiej w związku z zaliczeniem go do kosztów kwalifikowanych,
d)
zawierające wyszczególnienie numerów, dat i nazw wystawców faktur lub dokumentów celnych, które były wystawione na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 i stanowiły podstawę refundowania ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych.
4.
Zwrotu podatku dokonuje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, złożony do naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku podmiotów niebędących podatnikami podatku - do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać:
1)
nazwę i adres siedziby nabywcy lub imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania;
2)
wartość nabytych towarów i usług lub importu towarów i usług, których dotyczy wniosek o zwrot podatku;
3)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.
6.
Do wniosku dołącza się:
1)
zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3;
2)
oświadczenie składającego wniosek, że zwrot podatku nie dotyczy podatku naliczonego, który został lub zostanie przez podatnika rozliczony w jakikolwiek inny sposób.
7.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących kwoty zwrotu podatku naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, przed dokonaniem zwrotu może zażądać przedstawienia do wglądu faktur lub dokumentów celnych.
8.
Do zwrotów, o których mowa w ust. 1-7, stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust. 4 oraz § 26 ust. 1.
§  28.
1.
Zwrot podatku przysługuje także w związku z nabyciem towarów i usług dokonywanym od zarejestrowanego podatnika przez nierezydentów niebędących zarejestrowanymi podatnikami, w przypadku nabycia przez nich opodatkowanych towarów i usług związanych z realizacją programów Unii Europejskiej finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do nabycia towarów i usług ściśle związanych z realizacją umów przedakcesyjnych, określanych w tytule jako umowy współpracy bliźniaczej (twinningowe), zawartych pomiędzy organami administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej a organami administracji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej "umowami współpracy bliźniaczej".
§  29.
Zwrotu podatku, o którym mowa w § 28 ust. 1, dokonuje się na wniosek Fundacji "Fundusz Współpracy", zwanej dalej "Fundacją", której powierzono realizację Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach programu Phare Unii Europejskiej.
§  30.
1.
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest oryginał faktury wystawionej na nierezydenta. Na fakturze powinno być umieszczone poświadczenie podmiotu, na rzecz którego jest realizowany projekt określony w umowie współpracy bliźniaczej, że nabycie zostało dokonane w ramach realizacji tego projektu.
2.
Zwrot podatku przysługuje, jeżeli należność obejmująca podatek naliczony z tytułu nabycia towarów i usług została w całości zapłacona.
§  31.
1.
Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
kwotę zwrotu podatku;
2)
numer rachunku bankowego Fundacji, na który ma być dokonany zwrot podatku;
3)
określenie umowy współpracy bliźniaczej, o której mowa w § 28 ust. 2.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
oryginały faktur;
2)
poświadczenie Fundacji, że faktury, które były podstawą do obliczenia kwot zwrotu podatku, w całości były związane z wykonaniem umowy współpracy bliźniaczej, a w przypadku projektów wdrażanych przez inne jednostki niż Fundacja - poświadczenie tej jednostki.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest składany wniosek.
§  32.
1.
Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik, o którym mowa w § 31 ust. 1, dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 31 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.
2.
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, zwraca się do Fundacji o dodatkowe wyjaśnienia.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w § 31 ust. 1, może przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego.
§  33.
Zwrot podatku Fundacji nie przysługuje, jeżeli Fundacja, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania zwrotu, nie dokona rozliczenia otrzymanych kwot zwrotu z właściwymi jednostkami obsługującymi poszczególne umowy współpracy bliźniaczej.
§  34.
Zwrot podatku, o którym mowa w § 28 ust. 1, nie przysługuje w przypadku, gdy towar został zwrócony sprzedawcy, a nierezydent otrzymał od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.

Inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów

§  35.
Kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Czasowe obniżenie stawek podatku do wysokości 7 % i 0 % oraz warunki stosowania obniżonych stawek

§  36.
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2a ustawy obniża się do wysokości 0 % w okresie do dnia:
1)
30 kwietnia 2011 r. dla:
a)
dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
b)
importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN;
2)
28 lutego 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych.
§  37.
Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2 ustawy obniża się do wysokości 7 % w okresie do dnia 31 stycznia 2011 r. dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu:
1)
gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0 (CN ex 4902 10 00), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe;
2)
czasopism i pozostałych periodyków oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1 (CN ex 4902 90), z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.
§  38.
Przepisy § 36 i 37 stosuje się pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej:
1)
że towary, o których mowa w § 36 pkt 1, zostały:
a)
przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub
b)
przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.;
2)
rozpoczęcie dystrybucji nakładu numeru przed dniem 1 stycznia 2011 r. - w przypadkach, o których mowa w § 36 pkt 2 i § 37.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  39.
1.
Warunek zarejestrowania pisemnej umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiednich umów zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
2.
Warunek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 5, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
3.
Warunek dołączenia do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w § 26 ust. 4 pkt 2, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
§  40.
1.
Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja 2004 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że:
1)
w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;
2)
przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.
3.
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.
§  41.
1.
Ilekroć w § 41 i 42 jest mowa o terytorium nowego państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa przystępującego do Wspólnoty Europejskiej na podstawie Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 157 z 21.06.2005, str. 11).
2.
Obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, jeżeli w wyniku tych czynności nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:
1)
wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
2)
wywóz z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty nastąpił po dniu 31 grudnia 2006 r.;
3)
podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy.
3.
Przez terytorium Wspólnoty, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć terytorium Wspólnoty przed dniem 1 stycznia 2007 r.
§  42.
1.
Zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt 3 ustawy, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.
2.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, pod warunkiem że:
1)
w stosunku do rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;
2)
przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.
3.
Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia, innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.
§  43.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.10)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476 i Nr 238, poz. 1578.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988, Nr 202, poz. 1550 i Nr 223, poz. 1779 oraz z 2010 r. Nr 207, poz. 1373.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 519, Nr 96, poz. 623 i Nr 100, poz. 638), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA TOWARÓW I USŁUG, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8 %

Poz.Nazwa towaru/usługi
I. Towary będące przedmiotem dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia
1Trzmiele (PKWiU ex 01.49.19.0)
2Entomofagi - wyłącznie stawonogi i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0)
3Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU ex 17.22.12.0)
II. Towary przywożone z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju
4Trzmiele (CN ex 0106 90 00)
5Entomofagi - wyłącznie stawonogi i nicienie (CN ex 0106 90 00)
6Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych - wyłącznie: wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (CN ex 5601 10, CN ex 5601 21, CN ex 5601 22 10 i CN 5601 29 00)
III. Usługi
7Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %,

2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,

3) kawy i herbaty (wraz z dodatkami),

4) napojów bezalkoholowych gazowanych,

5) wód mineralnych,

6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy

8Usługi w zakresie naprawy obuwia i wyrobów skórzanych (PKWiU 95.23.10.0)
9Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego (PKWiU 95.29.11.0)
10Usługi naprawy rowerów (PKWiU 95.29.12.0)
11Usługi fryzjerskie damskie (PKWiU 96.02.11.0)
12Usługi fryzjerskie męskie (PKWiU 96.02.12.0)
13Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii
14Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z przewozem pasażera przy świadczeniu usług, o których mowa w pozycjach 154, 155 i 157 załącznika nr 3 do ustawy - wyłącznie w zakresie usług transportowych opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TOWARY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM IMPORTU, PRZEZNACZONE NA ZAOPATRZENIE BARÓW, MES I KANTYN KWATERY ORAZ BARÓW, MES I KANTYN CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH W BYDGOSZCZY ZLOKALIZOWANYCH NA JEGO TERENIE

Lp.RodzajKod CNIlość
1Piwo otrzymywane ze słodu2203 0035 000 litrów miesięcznie
2Wina i wyroby winiarskie:25 000 litrów miesięcznie
1)wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymiex 2204
2)wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi2205
3)pozostałe napoje fermentowane (np. cydr (cidr), perry i miód pitny) ex 2206 00
3Wyroby spirytusowe:10 000 litrów miesięcznie
1) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub więcej2207 10 00
2) alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe2208
4Wyroby tytoniowe:
1) cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu2402600 000 sztuk miesięcznie
2) tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji2403 10200 kg miesięcznie
5Pozostałe towary w ilościach zapewniających bieżącą działalność barów, mes i kantyn, prowadzonych przez Kwaterę lub Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie
1 § 13 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.230) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.
2 § 13 ust. 1 pkt 25 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.230) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.
3 § 13 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz.U.11.44.230) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2011 r.