Wydanie nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.40.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 21 kwietnia 1927 r.
o wydaniu nadzwyczajnego nakładu znaczków pocztowych opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5".

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Ku uczczeniu pamięci Konstytucji 3 Maja wprowadza się w obieg nadzwyczajne pocztowe znaczki opłaty z napisem "Na oświatę gr. 5" w nakładzie ograniczonym do 6.000.000 sztuk, a mianowicie 3.000.000 po gr. 10 i 3.000.000 po gr. 20 taryfowej wartości.
Rysunek znaczka pocztowego odpowiedniej wartości o wymiarze 20,5 X 26 m/m przedstawia w prostokącie głowę młodzieńca, trzymającego w raku płonącą lampę oliwną. W lewym rogu nad płomieniem lampki widnieją cyfry "10" lub "20" w zależności od wartości znaczka i "gr".

W górnej części znaczka znajduje się napis białemi literami "Poczta Polska", u dołu zaś napis "Na oświatę gr. 5".

Cały rysunek znaczka okolony jest wąską ramką.

Znaczki powyższe utrzymane są w kolorach: 10 gr. w kolorze bronzowym na tle jasno-zielonem, 20 gr. - w kolorze ciemno-niebieskim na tle żółtem.

Nakład i sprzedaż wyżej opisanego znaczka pocztowego, którego używanie na przesyłkach pocztowych jest dozwolone tak w pocztowym ruchu krajowym jak i zagranicznym, ogranicza się na czas od 3 maja 1927 r. do 1 kwietnia 1928 r.
Cena nominalna znaczków pocztowych niniejszego nakładu jest na każdej sztuce o 5 gr. wyższa od wartości taryfowej. Nadwyżka 5 gr. od każdej sztuki w łącznej sumie zł. 300.000 od całego nakładu jest przeznaczona na potrzeby Wydziału Wykonawczego Zjednoczenia Polsek. Towarzystw Oświatowych w Warszawie, w skład którego wchodzą:
1)PolskaMacierzSzkolnaw Warszawie,
2)"""Ziem Wschodnich w Wilnie,
3)"""w Cieszynie,
4)"""w Gdańsku,
5)Tow.CzytelniLudowychw Poznaniu,
6)Tow.SzkołyLudowejw Krakowie.
Sprzedaż znaczków pocztowych niniejszego nakładu uskuteczniają wszystkie urzędy i agencje pocztowe na wyraźne żądanie kupującego. Nikt nie może być zmuszony do kupna znaczków pocztowych niniejszej emisji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 3 maja 1927 r. i obowiązuje do 1 kwietnia 1928 r.
1 § 4 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 24 września 1927 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.27.86.775) z dniem 5 października 1927 r.