Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1938

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej

Na podstawie art. 15m1 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 15m1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej "wsparciem finansowym", w tym:
1)
maksymalną wysokość tego wsparcia;
2)
dane, które wniosek o przyznanie wsparcia finansowego powinien zawierać;
3)
tryb składania wniosku oraz przekazywania środków na wsparcie finansowe.
Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.
1. 
Udzielenie wsparcia finansowego odbywa się na podstawie wniosku złożonego do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury, zwanej dalej "wyznaczoną instytucją".
2. 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w terminie 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania minister albo wyznaczona instytucja ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, zwany dalej "wnioskiem", może zostać złożony od chwili ogłoszenia o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. 
Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.
5. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1)
prognozowanym limicie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe;
2)
osobach uprawnionych do złożenia wniosków;
3)
podmiocie przyjmującym wnioski;
4)
miejscu i sposobie składania wniosków;
5)
dokumentach dołączanych do wniosków.
1. 
Wniosek zawiera:
1)
dane osoby, której wniosek dotyczy:
a)
imię i nazwisko,
b)
adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania,
c)
numer PESEL;
2)
nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
3)
informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
4)
informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego;
5)
źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
2. 
Wniosek może zawierać:
1)
adres poczty elektronicznej,
2)
numer telefonu,
3)
numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

- osoby, której wniosek dotyczy.

3. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku, o którym mowa w § 2, zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565).
4. 
Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, przechowują dane osobowe zawarte we wniosku oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3, przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozpatrzenie wniosku albo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć jednorazowo przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).
1. 
Minister albo wyznaczona instytucja może powoływać komisje w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
2. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, minister albo wyznaczona instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Środki przyznane w ramach wsparcia finansowego przekazuje się na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby, której przyznano wsparcie finansowe, albo w inny uzgodniony z tą osobą sposób.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).