§ 4. - Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1938

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2020 r.
§  4. 
1. 
Wniosek zawiera:
1)
dane osoby, której wniosek dotyczy:
a)
imię i nazwisko,
b)
adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania,
c)
numer PESEL;
2)
nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
3)
informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
4)
informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego;
5)
źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
2. 
Wniosek może zawierać:
1)
adres poczty elektronicznej,
2)
numer telefonu,
3)
numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

- osoby, której wniosek dotyczy.

3. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku, o którym mowa w § 2, zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565).
4. 
Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, przechowują dane osobowe zawarte we wniosku oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3, przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozpatrzenie wniosku albo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.