§ 3. - Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1938

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2020 r.
§  3. 
1. 
Udzielenie wsparcia finansowego odbywa się na podstawie wniosku złożonego do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury, zwanej dalej "wyznaczoną instytucją".
2. 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w terminie 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania minister albo wyznaczona instytucja ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, zwany dalej "wnioskiem", może zostać złożony od chwili ogłoszenia o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. 
Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.
5. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1)
prognozowanym limicie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe;
2)
osobach uprawnionych do złożenia wniosków;
3)
podmiocie przyjmującym wnioski;
4)
miejscu i sposobie składania wniosków;
5)
dokumentach dołączanych do wniosków.