§ 6. - Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1938

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2020 r.
§  6. 
1. 
Minister albo wyznaczona instytucja może powoływać komisje w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
2. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, minister albo wyznaczona instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.