Powołanie komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2021.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz. U. poz. 1938) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanym dalej "ministerstwem", powołuje się komisję opiniującą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej, zwaną dalej "komisją", w następującym składzie:
1)
Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa;
2)
Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów;
3)
Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury;
4)
Szef Gabinetu Politycznego Ministra.
2. 
W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu komisji osoby, o której mowa w ust. 1, osoba ta może wskazać imiennie inną osobę z kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej ministerstwa.
§  2. 
Do zadań komisji należy analiza i ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej, ustalenie listy osób rekomendowanych ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "ministrem", do udzielenia tego wsparcia oraz opiniowanie jego wysokości.
§  3. 
Komisja wykonuje zadania, o których mowa w § 2, na posiedzeniach. Komisja może podejmować rozstrzygnięcia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez jej członków (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§  4. 
Szczegółowy tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  5. 
1. 
Obsługę komisji zapewnia komórka organizacyjna ministerstwa, właściwa w sprawach prowadzenia zadań związanych z udzielaniem przez ministra wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.
2. 
Dyrektor komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wyznacza sekretarzy komisji spośród pracowników tej komórki.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin prac komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

§  1. 
1. 
Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
2. 
O braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu członek komisji powiadamia sekretarzy najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem.
3. 
Podczas pierwszego posiedzenia komisji członkowie komisji w głosowaniu jawnym wybierają spośród jej członków przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.
4. 
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarze, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zastępca i sekretarze.
§  2. 
1. 
Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków obecnych na posiedzeniu komisji.
2. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. 
Członków komisji obowiązuje bezstronność wobec każdego z opiniowanych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.
4. 
Członek komisji nie bierze udziału w głosowaniu w przypadku, gdy pozostaje z wnioskodawcą w stosunku podległości służbowej, innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na wykonywanie jego praw i obowiązków lub jest małżonkiem, krewnym lub inną osobą bliską dla wnioskodawcy.
5. 
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć komisji podejmowanych w trybie obiegowym.
§  3. 
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący.
2. 
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
prowadzenie posiedzeń komisji;
2)
poddawanie pod głosowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej;
3)
akceptowanie protokołów z posiedzeń komisji;
4)
rozstrzyganie kwestii spornych.
3. 
Do obowiązków sekretarzy należy:
1)
zawiadamianie o terminach posiedzeń komisji i porządku obrad;
2)
sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i przedstawianie ich do akceptacji przewodniczącemu;
3)
organizowanie spraw proceduralnych (w tym przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji).
4. 
Sekretarze nie biorą udziału w głosowaniach.
§  4. 
1. 
Członkowie komisji otrzymują zaproszenie na posiedzenie i materiały co najmniej na trzy dni przed jego planowanym terminem.
2. 
Za skuteczne przekazanie zaproszenia i materiałów uznaje się dostarczenie dokumentów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).