§ 7. - Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1938

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2020 r.
§  7. 
Środki przyznane w ramach wsparcia finansowego przekazuje się na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby, której przyznano wsparcie finansowe, albo w inny uzgodniony z tą osobą sposób.