Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. - Dz.U.2003.120.1131 - OpenLEX

Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.120.1131

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
§  2.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Tryb postępowania i warunki rozbiórek

§  3.
Przed wydaniem decyzji o rozbiórce, o której mowa w art. 67, właściwy organ:
1)
ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązku wyremontowania, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
2)
dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w miarę potrzeby nakazuje sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego;
3)
przeprowadza rozprawę.
§  4.
Protokół oględzin, o których mowa w § 3 pkt 2, zawiera:
1)
opis stanu technicznego obiektu budowlanego;
2)
przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu;
3)
określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi;
4)
opis stanu zaawansowania robót budowlanych - w przypadku obiektu niewykończonego.
§  5.
1.
Ekspertyzę techniczną, o której mowa w § 3 pkt 2, wykonuje się, jeżeli w wyniku oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego.
2.
Ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność.
§  6.
Właściwy organ doręcza właścicielowi lub zarządcy obiektu odpis protokołu oględzin, wyznaczając jednocześnie termin rozprawy, o której mowa w § 3 pkt 3.
§  7.
Na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, ekspertyzy technicznej oraz rozprawy, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o rozbiórce.
§  8.
1.
W decyzji, o której mowa w § 7, właściwy organ wyznacza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego odpowiedni, technicznie uzasadniony termin przystąpienia do rozbiórki i termin jej zakończenia oraz uporządkowania terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji o rozbiórce.
2.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, właściwy organ stosuje art. 69.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

§  9.
Do wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy załączyć:
1)
opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
2)
zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
3)
rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części;
4)
ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność;
5)
dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32 ust. 1;
6)
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
7)
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§  10.
Właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym sposobie jego użytkowania, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno-budowlanymi.
§  11.
1.
Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania może być udzielone w decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.
Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania tej decyzji jest niedopuszczalna.
3.
Jeżeli z treści wniosku, o którym mowa w § 9, wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwy organ, w drodze postanowienia, wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.
4.
Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem zgłoszenia, wniosek o zmianę sposobu użytkowania traktuje się jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
5.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, służy zażalenie.

Przepisy końcowe

§  12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.