Przepisy końcowe - Rozdział 4 - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu... - Dz.U.2003.120.1131 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy końcowe - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.120.1131

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2003 r.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47).
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.