Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego - Rozdział 3 - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana... - Dz.U.2003.120.1131 - OpenLEX

Rozdział 3 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.120.1131

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2003 r.

Rozdział  3

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

§  9.
Do wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy załączyć:
1)
opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
2)
zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi;
3)
rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części;
4)
ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność;
5)
dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32 ust. 1;
6)
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
7)
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§  10.
Właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub zamierzonym sposobie jego użytkowania, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi, w tym techniczno-budowlanymi.
§  11.
1.
Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania może być udzielone w decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.
Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez uzyskania tej decyzji jest niedopuszczalna.
3.
Jeżeli z treści wniosku, o którym mowa w § 9, wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwy organ, w drodze postanowienia, wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.
4.
Jeżeli planowane roboty są objęte obowiązkiem zgłoszenia, wniosek o zmianę sposobu użytkowania traktuje się jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
5.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, służy zażalenie.