Tryb postępowania i warunki rozbiórek - Rozdział 2 - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu... - Dz.U.2003.120.1131 - OpenLEX

Rozdział 2 - Tryb postępowania i warunki rozbiórek - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.120.1131

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2003 r.

Rozdział  2

Tryb postępowania i warunki rozbiórek

§  3.
Przed wydaniem decyzji o rozbiórce, o której mowa w art. 67, właściwy organ:
1)
ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązku wyremontowania, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
2)
dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w miarę potrzeby nakazuje sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego;
3)
przeprowadza rozprawę.
§  4.
Protokół oględzin, o których mowa w § 3 pkt 2, zawiera:
1)
opis stanu technicznego obiektu budowlanego;
2)
przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu;
3)
określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi;
4)
opis stanu zaawansowania robót budowlanych - w przypadku obiektu niewykończonego.
§  5.
1.
Ekspertyzę techniczną, o której mowa w § 3 pkt 2, wykonuje się, jeżeli w wyniku oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego.
2.
Ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność.
§  6.
Właściwy organ doręcza właścicielowi lub zarządcy obiektu odpis protokołu oględzin, wyznaczając jednocześnie termin rozprawy, o której mowa w § 3 pkt 3.
§  7.
Na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, ekspertyzy technicznej oraz rozprawy, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o rozbiórce.
§  8.
1.
W decyzji, o której mowa w § 7, właściwy organ wyznacza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego odpowiedni, technicznie uzasadniony termin przystąpienia do rozbiórki i termin jej zakończenia oraz uporządkowania terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji o rozbiórce.
2.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, właściwy organ stosuje art. 69.