Warunki i tryb postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz... - Dz.U.1995.10.47 - OpenLEX

Warunki i tryb postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.10.47

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Tryb postępowania i warunki rozbiórek

§  2.
Przed wydaniem decyzji o rozbiórce, o której mowa w art. 67, właściwy organ:
1)
ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązku wyremontowania, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego,
2)
dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w miarę potrzeby nakazuje sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego,
3)
przeprowadza rozprawę z udziałem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
§  3.
1.
Oględziny, o których mowa w § 2 pkt 2, zwane dalej "oględzinami", przeprowadza przedstawiciel właściwego organu, w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.
2.
Protokół oględzin powinien zawierać:
1)
opis stanu technicznego obiektu budowlanego,
2)
przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu,
3)
określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi,
4)
w wypadku obiektu nie wykończonego - opis stanu zaawansowania robót budowlanych.
§  4.
1.
Ekspertyzę techniczną, o której mowa w § 2 pkt 2, wykonuje się, jeżeli w wyniku oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego.
2.
Ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego odpowiedniej specjalności, a w wypadku obiektów technicznie skomplikowanych - przez odpowiednią jednostkę naukowo-badawczą lub wyższą uczelnię.
§  5.
Właściwy organ doręcza właścicielowi lub zarządcy obiektu odpis protokołu oględzin, a w wypadkach określonych w art. 89 ust. 3 - także kopię ekspertyzy technicznej, wyznaczając jednocześnie termin rozprawy, o której mowa w § 2 pkt 3.
§  6.
Na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, ekspertyzy technicznej oraz rozprawy, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o rozbiórce.
§  7.
1.
W decyzji, o której mowa w § 6, właściwy organ wyznacza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego odpowiedni, technicznie uzasadniony termin przystąpienia do rozbiórki i termin jej zakończenia oraz uporządkowania terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji o rozbiórce.
2.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, właściwy organ, stosownie do art. 69, zapewnia zastosowanie do czasu rozbiórki niezbędnych środków zabezpieczających.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

§  8.
1.
Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 71, powinien zawierać:
1)
opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
2)
zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
3)
rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części,
4)
wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba jej opracowania,
5)
dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, z uwzględnieniem przepisów art. 32 ust. 1-3,
6)
dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2.
Ekspertyza techniczna, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna w zależności od potrzeb dotyczyć wymagań określonych w art. 5.
§  9.
Właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych w obiekcie budowlanym lub zamierzonym jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami.
§  10.
Właściwy organ wydaje pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części po stwierdzeniu zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, i obowiązującymi Polskimi Normami.
§  11.
1.
Jeżeli z treści wniosku, o którym mowa w § 8, wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże się z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, właściwy organ wydaje postanowienie, w którym:
1)
wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę,
2)
określa, jakimi dokumentami należy uzupełnić złożony wcześniej wniosek w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
3)
wyznacza termin dokonania czynności określonych w pkt 1 i 2.
2.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie.
3.
W wypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję o odmowie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Przepis końcowy

§  12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.