Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu... - Dz.U.2003.120.1131 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Warunki i tryb postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.120.1131

Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2003 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
§  2.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.