Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie utworzenia Izb skarbowych na obszarze województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego. *

Na zasadzie art. 3, 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Praw P. P. z r. 1919 № 65 poz. 391), art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji austrjacko-węgierskiej (Dz. Praw P. P. z r. 1919 № 31 poz. 261) i ustępu 1 § 13 austr. ustawy z dnia 25 października 1896 r. o bezpośrednich podatkach osobistych (austr. Dz. U. P. № 220) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszarze województw utworzonych w myśl ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (województw) na obszarze b. Królestwa, Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszą i Orawy (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 117 poz. 768) tworzy się dwie izby skarbowe, a mianowicie: izbę skarbową w Krakowie na obszar województwa Krakowskiego i izbę skarbową we Lwowie na obszary województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.
§  2. Przepisy §§ 4, 6 do 15 włącznie, 26, 27, 36 i 43 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 15 poz. 81) mają zastosowanie do izb skarbowych, utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia z następującemi zmianami:
I. Dyrektor izby skarbowej mianuje *i przenosi w obrębie swego okręgu urzędników czterech najniższych stopni służbowych:
II. Każda z oznaczonych wyżej izb skarbowych dzieli się na sześć wydziałów:
1) I ogólny;
2) II podatków bezpośrednich;
3) III kasowy;
4) IV podatków pośrednich i monopolów państwowych;
5) V należytości stemplowych i bezpośrednich;
6) VI celny.
III. Wydział II ma nadzór nad prawidłowym wymiarem podatków bezpośrednich i nad sprawnem ściąganiem tych podatków.

Wydział V ma nadzór nad prawidłowym wymiarem należytości stemplowych i bezpośrednich (opłat skarbowych) oraz ich sprawnem ściąganiem.

Do wydziału VI należy bezpośrednia administracja ceł w zakresie ustalonym w ustępie 1-ym § 4-go niniejszego rozporządzenia, a nadto ochrona granic i bezpośrednie zwierzchnictwo nad organami straży celnej.

§  3. Poszczególne działy czynności w każdym z wydziałów prowadzą kierownicy oddziałów. Podział czynności między poszczególne oddziały i zmiany w podziale zarządza Dyrektor izby skarbowej na wniosek właściwego naczelnika wydziału.

Ilość kierowników i pomocniczych urzędników oddziałów określa etat.

§  4. Tymczasowy zakres działania izb skarbowych, utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia normują dotychczasowe przepisy o zakresie działania Dyrekcji skarbu we Lwowie.

Z zakresu działania izby skarbowej w Krakowie wyłącza się jednak czasowo następujące sprawy, które przekazuje się izbie skarbowej we Lwowie także na całym obszarze izby skarbowej w Krakowie:

1) zarząd gospodarki spirytusowej, przyczem izba skarbowa we Lwowie obowiązana będzie zasięgać opjnji izby skarbowej w Krakowie, o ile chodzić będzie o rozdział spirytusu na różne cele w obrębie tejże izby;
2) 1 likwidowanie i przekazywanie do wypłaty emerytur i zaopatrzeń pensyjnych;
3) sprawy dotyczące archiwum map katastralnych i Oddziałów dla rekonstrukcji operatów katastralnych.
4) dostarczanie druków oraz przyrządów mierniczych Ewidencjom katastru podatku gruntowego;
5) sprawy dotyczące zmiany taryf ewidencyjnych, instrukcji pomiarowych, tudzież ustaw i przepisów, odnoszących się do wykonywania służby ewidencyjnej;
6) sprawy kontroli i uzupełnienia map i operatów, pochodzących ze zdjęcia poligonalnego;
7) sprawy osobowe urzędników miernictwa.
§  5. Dotychczasowy ustrój władz skarbowych pierwszej instancji i urzędów skarbowych na obszarze województw, wyliczonych w § 1 niniejszego rozporządzenia, oraz ich przedmiotowy zakres działania utrzymuje się w mocy aż do dalszego zarządzenia.

Pod względem terytorjalnym zarządza się następujące zmiany:

a) Powiat polityczny Ropczycki wydziela się z Rzeszowskiego okręgu skarbowego, a przydziela się do Tarnowskiego okręgu skarbowego;
b) Powiat polityczny Jasielski wydziela się z Sanockiego okręgu skarbowego, a przydziela się do Nowosądeckiego okręgu skarbowego;
c) Powiat polityczny Spisko-Orawski przydziela się odnośnie do spraw podatków pośrednich, monopolów państwowych i należytości bezpośrednich i stemplowych do Nowosądeckiego okręgu skarbowego, zaś odnośnie do spraw podatków bezpośrednich do inspektoratu skarbowego w Nowym Targu.

Urzędem podatkowym dla gmin Spiszą będzie urząd podatkowy w Nowym Targu, zaś dla gmin Orawy: urząd podatkowy w Czarnym Dunajcu. W ten sposób określa się kompetencję terytorjalną Ewidencji katastru podatku gruntowego dla Spiszą i Orawy.

§  6. Powiaty polityczne: Kolbuszowski, Łańcucki, Niski, Przeworski, Rzeszowski, Strzyżowski i Tarnobrzeski wydziela się z okręgu izby handlowej i przemysłowej w Krakowie i tworzy się z nich odrębny okrąg wymiarowy pierwszej i drugiej klasy podatku zarobkowego.
§  7. Wymieniony w § 6 niniejszego rozporządzenia nowoutworzony okrąg wymiarowy pierwszej i drugiej klasy poddaje się pod kompetencję komisji podatku zarobkowego dla Towarzystw podatkowych I i II klasy we Lwowie.
§  8. W celu rozstrzygania odwołań, wniesionych przeciw wymiarom powszechnego podatku zarobkowego, uskutecznionym w obrębie izby skarbowej w Krakowie na zasadzie postanowień działu I austr. ustawy o bezpośrednich podatkach osobistych z dnia 25 października 1896 r. austr. Dz. U. P. № 220 w brzmieniu noweli z dnia 23 stycznia 1914 r. austr. Dz. U. P. № 13 - o ile do tego nie są kompetentne Władze i Komisje podatkowe 1 instancji po myśli § 61 tejże ustawy, względnie art. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany względnie ograniczenia toku instancji i zakresu działania władz i urzędów podległych Dyrekcji skarbu we Lwowie (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 60, poz. 373) - tworzy się drugą krajową komisję podatku zarobkowego z siedzibą w Krakowie.
§  9. Zmieniając postanowienia art. 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany względnie ograniczenia toku instancji i zakresu działania władz i urzędów, podległych Dyrekcji skarbu we Lwowie (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 60 poz. 373), przekazuje się wymierzanie podatku zarobkowego od przedsiębiorstw obowiązanych do publicznego składania rachunków dla kontrybuentów, którzy mają siedzibę w okręgu izby skarbowej w Krakowie, administracji podatków w Krakowie, a dla kontrybuentów, którzy mają siedzibę w okręgu izby skarbowej we Lwowie,- administracji podatków we Lwowie.
§  10. Zmieniając częściowo postanowienia obwieszczenia b. austrjackiego ministerstwa skarbu z dnia 30 sierpnia 1916 r. austrjacki Dz. U. P. № 291 w przedmiocie delegacji władz podatkowych do wyrniaru podatków od zysków wojennych i podatku zarobkowego towarzystw oraz rozporządzenia b. austrjackiego ministerstwa skarbu z dnia 6 lipca 1918 r. austr. Dz. U. P. № 254 w przedmiocie wykonania ustaw z dnia 16 lutego 1918 r. austr. Dz. U. P. № 60 i z dnia 17 kwietnia 1918 r. austrjacki Dz. U. P. № 160 o podatku wojennym za lata 1916, 1917 i 1918 (do § 38 I. A. art. 12 ustęp 2), przekazuje się wymierzanie podatku od zysków wojennych i podatku wojennego dla towarzystw i instytucji, które mają siedzibę w okręgu izby skarbowej w Krakowie, - administracji podatków w Krakowie, zaś dla towarzystw i instytucji które mają siedzibę w okręgu izby skarbowej we Lwowie, - administracji podatków we Lwowie,
§  11. Zmieniając częściowo postanowienia rozporządzenia b. austrjackiego ministerstwa skarbu z dnia 28 września 1917 austrjacki Dz. U. P. № 398 o utworzeniu okręgów podatkowo-karnych, wyłącza się powiaty polityczne Gorlicki i Jasielski z okręgu podatkowo-karnego Rzeszowskiego i przydziela się je do okręgu podatkowo-karnego Tarnowskiego.

Do okręgu podatkowo-karnego Tarnowskiego przyłącza się również powiat polityczny Spisko-Orawski.

§  12. Dla okręgu izby skarbowej w Krakowie tworzy się Sąd wyższy dla spraw skarbowych z siedzibą w Krakowie.
§  13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1921 r.
* Z dniem 17 grudnia 1921 r. wydziela się z zakresu działania wydziału III izby skarbowej we Lwowie sprawy emerytalne i ustanawia się dla nich przy tejże izbie odrębny wydział VII "Emerytalny", zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 października 1921 r. o utworzeniu wydziału VII w izbie skarbowej we Lwowie. (Dz.U.21.94.696).

 Z dniem 13 maja 1922 r. wytacza się z zakresu działania izby skarbowej we Lwowie przydzielone jej czasowo na obszarze działania izby skarbowej w Krakowie sprawy, dotyczące archiwum map katastralnych i oddziałów dla rekonstrukcji operatów katastralnych oraz sprawy osobowe urzędników miernictwa i przekazuje się je Izbie skarbowej w Krakowie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 marca 1922 r. o zmianie zakresu działania Izby Skarbowej w Krakowie (Dz.U.22.30.248).

1 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz.U.21.67.438) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1921 r.