Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.31.261

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 8 kwietnia 1919 r.
w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji Austrjacko - Węgierskiej.

Art.  1.

Naczelne kierownictwo całej administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji Austrjacko - Węgierskiej, obejmuje Ministerstwo Skarbu. W związku z tem wchodzą wymienione w następujących artykułach zmiany w dotychczasowym ustroju tej administracji w życie.

Art.  2.

Administracją skarbową oddziela się w zupełności od administracji politycznej.

Art.  3.

Aż do czasu ostatecznego uregulowania stosunku służbowego i unormowania poborów służbowych urzędników i funkcjonarjuszów skarbowych pozostają dotychczasowe przepisy w mocy obowiązującej.

Art.  4.

W organizacji i w rozmieszczeniu władz i urzędów skarbowych nie zachodzą na razie żadne zmiany za wyjątkiem zmian, przytoczonych w art. 5 - 7.

Art.  5.

Bezpośrednie sprawowanie administracji skarbowej na całym obszarze określonym w art. 1 należy do Dyrekcji Skarbu we Lwowie z prezesem na czele.

Na czas trwania obecnych stosunków wojennych na południowym wschodzie może Ministerstwo Skarbu poruczyć innej władzy skarbowej, by czasowo sprawowała czynności Dyrekcji Skarbu w jej zastępstwie na pewnym zakreślonym obszarze.

Art.  6.

Z istniejących obecnie oddziałów podatkowych przy Starostwach tworzy się odrębne Inspektoraty Skarbowe dla podatków bezpośrednich, do których należy wymiar i pobór podatków oraz skarbowa egzekucja administracyjna w ogólności.

Art.  7.

Instytucje i urzędy, które wedle obowiązujących przepisów powołane są do współdziałania przy administracji skarbowej, będą tworzone w miarę potrzeby przez Ministerstwo Skarbu.

Art.  8.

Minister Skarbu może w drodze rozporządzenia ograniczyć lub zmienić tok instancji, dopuszczalny według istniejących przepisów prawnych, również co do spraw już zawisłych, oraz zmienić kompetencje władz i urzędów do rozstrzygania spraw.

Art.  9.

Ustawa niniejsza nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

Art.  10.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.