Organizacja władz i urzędów skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.80.499 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 listopada 1935 r.

USTAWA
z dnia 31 lipca 1919 r.
o organizacji władz i urzędów skarbowych.

Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należy do Ministra Skarbu.

Organami Ministra Skarbu w zakresie administracji skarbowej są:

a) izby skarbowe i dyrekcje ceł jako władze II instancji, b) urzędy skarbowe, urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych, urzędy opłat stemplowych oraz urzędy celne - jako władze I instancji.

Izby skarbowe podlegają bezpośrednio Ministrowi Skarbu i są władzami przełożonemi nad urzędami (ust. 1 lit. b) z wyjątkiem urzędów celnych.

Organizację i zakres działania władz i urzędów celnych normują przepisy szczególne.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu tworzy i znosi izby skarbowe, ustala i zmienia granice ich okręgów oraz oznacza ich siedziby.

Organizację i zakres działania izb skarbowych ustala Minister Skarbu.

Minister Skarbu tworzy i znosi urzędy (art. 2 ust. 1) lit. b), ustala i zmienia granice ich okręgów, oznacza ich siedziby oraz ustala ich organizację i zakres działania.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.