Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 marca 1922 r.
o zmianie zakresu działania Izby Skarbowe) w Krakowie.

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65, poz. 391) zarządza się co następuje:
Zmienia się częściowo § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. U. R. P. № 41, poz. 254) w ten sposób iż wytacza się z zakresu działania izby skarbowej we Lwowie przydzielone jej czasowo na obszarze działania izby skarbowej w Krakowie sprawy, dotyczące archiwum map katastralnych i oddziałów dla rekonstrukcji operatów katastralnych (§ 4 ustęp drugi punkt 3) oraz sprawy osobowe urzędników miernictwa (§ 4 ustęp drugi punkt 7) i przekazuje się je Izbie skarbowej w Krakowie.