Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.438

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 lipca 1921 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1921 roku w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Na zasadzie art. 3, 14 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Praw P. P. № 65 poz. 391) i art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r., w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji austrjacko-węgierskiej (Dz. Praw P. P. № 31 poz. 261) zarządzam co następuje:
§  1. Przepis punktu 2 ustępu drugiego § 4 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego stanisławowskiego i tarnopolskiego (Dz. Ust. R. P. № 41 poz. 254) otrzymuje następujące brzmienie:

"likwidowanie i przekazywanie do wypłaty emerytur i zaopatrzeń pensyjnych".

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 czerwca 1921 r.