Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2049

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Funkcję Pełnomocnika pełni sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie:
a)
zapewnienia ich współpracy z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tj. z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), Europejskim Zautomatyzowanym Systemem Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac), oraz w zakresie interoperacyjności wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej,
b)
zapewnienia wdrażania i przygotowania do współpracy z nowo powstającymi wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tj. z Europejskim Systemem Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (ETIAS), Systemem Wjazdu/Wyjazdu (EES), Scentralizowanym systemem identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących w odniesieniu do obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN), oraz ich interoperacyjności;
2)
zapewnienie bieżącej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjności między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej;
3)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjnością, a także wnoszenie propozycji mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem tych zadań;
4)
identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w Rzeczypospolitej Polskiej wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjności.
1. 
Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z powierzonych mu zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2. 
Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.
Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe albo przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okres półroczny, do dnia 31 lipca każdego roku, za I półrocze danego roku, oraz do dnia 31 stycznia każdego roku, za II półrocze roku poprzedniego.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz w sprawach należących do zakresu jego działania.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 337).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.