Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.337 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.
Funkcję Pełnomocnika pełni Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z "Planu dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISII) (MasterPlan SISII)";
2)
inicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych mających znaczenie dla Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, w tym opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, a także uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie dorobku prawnego Schengen;
3)
(uchylony);
4)
zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej, w tym współdziałanie z Komisją Europejską przy budowie polskiego Narodowego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen i wdrażaniu Wizowego Systemu Informacyjnego;
5)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, a także analizowanie zagrożeń wpływających na opóźnienia w realizacji "Planu dostosowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SISII) (MasterPlan SISII PL)" i wdrażania Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wnoszenie propozycji zapobiegających opóźnieniom;
6)
rozpatrywanie innych spraw w zakresie związanym z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań.
1.
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach półrocznych, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3.
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.