§ 8. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2049

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.
§  8. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.