§ 3. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2049

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z powierzonych mu zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2. 
Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik opracowuje we współpracy z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.