§ 5. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2049

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane za okres półroczny, do dnia 31 lipca każdego roku, za I półrocze danego roku, oraz do dnia 31 stycznia każdego roku, za II półrocze roku poprzedniego.