§ 1. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2049

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Funkcję Pełnomocnika pełni sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.