§ 2. - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2049

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie:
a)
zapewnienia ich współpracy z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tj. z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), Europejskim Zautomatyzowanym Systemem Rozpoznawania Odcisków Palców (Eurodac), oraz w zakresie interoperacyjności wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej,
b)
zapewnienia wdrażania i przygotowania do współpracy z nowo powstającymi wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, tj. z Europejskim Systemem Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (ETIAS), Systemem Wjazdu/Wyjazdu (EES), Scentralizowanym systemem identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących w odniesieniu do obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN), oraz ich interoperacyjności;
2)
zapewnienie bieżącej współpracy i wymiany informacji w zakresie dotyczącym wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjności między organami administracji rządowej a organami Unii Europejskiej;
3)
dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji zadań wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z wielkoskalowymi systemami informacyjnymi Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjnością, a także wnoszenie propozycji mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem tych zadań;
4)
identyfikowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w Rzeczypospolitej Polskiej wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz ich interoperacyjności.