Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.1999.28.262 - OpenLEX

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.28.262

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 marca 1999 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. *

Na podstawie art. 31 ust. 5 i art. 45 ust. 2 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa stawki dzienne i miesięczne uposażenia zasadniczego oraz rodzaje, wysokość i zasady przyznawania dodatków przysługujących:
1)
żołnierzom zasadniczej służby wojskowej,
2)
żołnierzom pełniącym nadterminową zasadniczą służbę wojskową,
3)
kandydatom na żołnierzy zawodowych,
4)
żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
5)
żołnierzom odbywającym przeszkolenie wojskowe.
2.
Wysokość i zasady przyznawania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§  2.
Kwoty uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego określone w rozporządzeniu w relacji procentowej do stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ustala się na podstawie stawek uposażenia odpowiednich dla żołnierzy nie objętych obowiązkowym systemem emerytalnym i rentowym.
§  3.
Podstawę wypłaty, podwyższenia, wstrzymania, obniżenia dodatku stanowi rozkaz (decyzja) uprawnionego dowódcy (szefa), określający datę nabycia lub utraty uprawnień do dodatku, jego wysokość i podstawę przyznania, wstrzymania lub obniżenia dodatku.
§  4.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również do żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uposażenie zasadnicze

§  5.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego, w następującej wysokości miesięcznej:
1)
starszy kapral (starszy mat) 123,0 zł,
2)
kapral (mat) 107,0 zł,
3)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 96,0 zł,
4)
szeregowy (marynarz) 84,0 zł.
2.
Żołnierzowi, który ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy okres służby obowiązkowej, za ten okres stawki uposażenia określonego w ust. 1 zwiększa się o 100%.
§  6.
Żołnierzowi pełniącemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego, w następującej wysokości miesięcznej:
1)
plutonowy (bosmanmat) 100%,
2)
starszy kapral (starszy mat) 95%,
3)
kapral (mat) 90%,
4)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 85%,
5)
szeregowy (marynarz) 80%

- stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego przewidzianej dla żołnierza zawodowego w stopniu plutonowego (bosmanmata) z odpowiednią wysługą lat.

§  7.
1.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego - podchorążemu akademii wojskowej i wyższej szkoły oficerskiej oraz kadetowi szkoły chorążych przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego oraz od roku nauki.
2.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego - elewowi podoficerskiej szkoły zawodowej (równorzędnej) przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego.
3.
Uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje w następującej wysokości miesięcznej:
1)
sierżant sztabowy (bosman sztabowy) 202,0 zł,
2)
starszy sierżant (starszy bosman) 179,0 zł,
3)
sierżant (bosman) 160,0 zł,
4)
starszy plutonowy (starszy bosmanmat) 151,0 zł,
5)
plutonowy (bosmanmat) 143,0 zł,
6)
starszy kapral (starszy mat) 123,0 zł,
7)
kapral (mat) 107,0 zł,
8)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 96,0 zł,
9)
szeregowy (marynarz) 84,0 zł.
4.
Stawki uposażenia zasadniczego uzależnione od roku nauki dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5.
Podchorążemu i kadetowi, który na koniec semestru uzyskał wyniki dobre lub bardzo dobre, stawkę uposażenia określonego w ust. 4 zwiększa się:
1)
podchorążemu akademii wojskowej:
a)
za średnią ocen od 3,90 do 4,15 - o 25%,
b)
za średnią ocen powyżej 4,15 - o 40%,
2)
podchorążemu wyższej szkoły oficerskiej i kadetowi:
a)
za średnią ocen od 4,25 do 4,50 - o 25%,
b)
za średnią ocen powyżej 4,50 - o 40%.
6.
Podchorąży (kadet) nabywa prawo do uposażenia, o którym mowa w ust. 5, z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie semestru, w którym uzyskał średnią ocen uprawniającą do przyznania tego uposażenia.
7.
Podchorąży (kadet) traci prawo do zwiększonego uposażenia z ostatnim dniem miesiąca, w którym uzyskał średnią ocen w kolejnym semestrze nie uprawniającą do wypłaty tego uposażenia.
8.
Uposażenie zasadnicze przewidziane w ust. 3 i 4 dla pierwszego roku nauki przysługuje podchorążemu (kadetowi) od dnia stawienia się w akademii (szkole, ośrodku szkolenia) do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
9.
Uposażenie według kolejnego wyższego roku nauki przysługuje od następnego dnia po zaliczeniu kandydatowi danego roku nauki.
§  8.
1.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień odbywania tych ćwiczeń - od dnia stawienia się w jednostce wojskowej lub innym miejscu określonym w powołaniu do dnia zwolnienia z ćwiczeń - uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.
2.
Dzienne stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Uposażenie określone w ust. 1 nie przysługuje za okres ćwiczeń wojskowych trwających do dwudziestu czterech godzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy.
§  9.
1.
Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w następującej wysokości miesięcznej:
1)
plutonowy (bosmanmat) 332,0 zł,
2)
starszy kapral (starszy mat) 296,0 zł,
3)
kapral (mat) 259,0 zł,
4)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 213,0 zł,
5)
szeregowy (marynarz) 200,0 zł.
2.
Żołnierzowi wymienionemu w ust. 1, który utracił tytuł podchorążego i został skierowany do odbycia pozostałego okresu przeszkolenia wojskowego na stanowisku przewidzianym dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości określonej w § 5.

Dodatek funkcyjny

§  10.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, który pełni służbę na stanowisku przewidzianym w etacie dla podoficera zasadniczej służby wojskowej albo żołnierza zawodowego, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości miesięcznej:
1)
wyznaczonemu na stanowisko podoficera zasadniczej służby wojskowej - od 20% do 40%,
2)
wyznaczonemu na stanowisko żołnierza zawodowego - od 30% do 50%,
3)
wyznaczonemu na stanowisko żołnierza zawodowego - starszego mechanika samolotu (śmigłowca) w eskadrze (kluczu lotniczym) - od 40% do 60%

- stawki uposażenia według stopnia wojskowego szeregowego, określonej w § 5 ust. 1.

2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe, w przypadkach określonych w § 9 ust. 2.
§  11.
Żołnierzowi pełniącemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości miesięcznej:
1)
od 75% do 95% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla grupy uposażenia odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu - pełniącemu służbę na stanowisku przewidzianym w etacie dla podoficera zawodowego,
2)
od 75% do 95% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla 32 grupy uposażenia - pełniącemu służbę na stanowisku wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
3)
od 55% do 75% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla 32 grupy uposażenia - pełniącemu służbę na stanowisku innym niż określone w pkt 1 i 2.
§  12.
1.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego, w okresie odbywania nauki w akademii (szkole), przysługuje dodatek funkcyjny w razie:
1)
pełnienia nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu - w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1,
2)
wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego lub pełnienia funkcji dowódcy plutonu - w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 2.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe w okresie szkolenia w szkole podchorążych rezerwy.
3.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje żołnierzom wymienionym w ust. 1 i 2 w okresie odbywania praktyk w jednostkach wojskowych.
§  13.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla podoficera - do 5%,
2)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla chorążego - do 10%,
3)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla oficera - do 15%

- należnego uposażenia zasadniczego, określonego w § 8 ust. 1.

§  14.
Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego należy kierować się w szczególności:
1)
liczbą podległych żołnierzy i stopniem ich zdyscyplinowania,
2)
pracochłonnością obowiązków służbowych,
3)
stopniem odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
4)
stopniem trudności i złożoności wykonywania powierzonych zadań,
5)
stosunkiem żołnierza do powierzonego mu sprzętu,
6)
kwalifikacjami żołnierza oraz uzyskiwanymi wynikami w szkoleniu i służbie wojskowej.

Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby

§  15.
1.
Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych, oprócz dodatku funkcyjnego, mogą otrzymywać następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:
1)
dodatek za służbę na morzu,
2)
dodatek za skoki ze spadochronem,
3)
dodatek za nurkowanie,
4)
dodatek operacyjny.
2.
Żołnierze pełniący nadterminową zasadniczą służbę wojskową, oprócz dodatku funkcyjnego, mogą otrzymywać dodatki do uposażenia zasadniczego w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
§  16.
Wysokość przysługujących żołnierzom niezawodowym dodatków, o których mowa w § 15 ust. 1, ustala się procentowo od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. w stopniu wojskowym plutonowego z wysługą do 2 lat, pełniącego służbę na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia - zwanego dalej "uposażeniem bazowym".
§  17.
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który pełni służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej, przysługuje dodatek za służbę na morzu w wysokości miesięcznej:
1)
na okrętach (pojazdach) podwodnych - 6%,
2)
na pozostałych jednostkach pływających - 3%

- uposażenia bazowego.

2.
Dodatek określony w ust. 1 przysługuje również żołnierzowi nie wchodzącemu w skład etatowej załogi jednostki pływającej za miesiąc, w którym żołnierz przebywał na jednostce pływającej przez okres co najmniej 15 dni.
§  18.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który wykonuje przewidziane w programie szkolenia skoki ze spadochronem z samolotów (śmigłowców), przysługuje za każdy skok dodatek w wysokości:
1)
żołnierzowi - zawodnikowi sekcji sportowej wojskowego klubu sportowego - 50%,
2)
innemu żołnierzowi - 60%

- 1/100 uposażenia bazowego.

§  19.
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który posiada kwalifikacje nurka (płetwonurka) i wykonuje zadania pod wodą, przyznaje się dodatek za nurkowanie w wysokości uzależnionej od roboczej głębokości nurkowania i czasu przebywania na tej głębokości.
2.
Stawki dodatku za nurkowanie określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Dodatek za nurkowanie w wysokości 50% stawek określonych w ust. 2 przyznaje się również żołnierzowi (kursantowi) szkolącemu się na nurka lub płetwonurka, w tym również żołnierzowi wchodzącemu w skład załogi okrętu podwodnego lub załogi czołgu, szkolącemu się w praktycznej obsłudze indywidualnych aparatów ratowniczych pod wodą.
4.
Żołnierzowi posiadającemu kwalifikacje nurka (płetwonurka), który dla celów doświadczalnych (eksperymentalnych) wykonuje zadania przy użyciu sprzętu prototypowego, oraz sprawdzającemu pod wodą prototypowe technologie nurkowania i prac podwodnych - przyznaje się dodatek za nurkowanie według stawek określonych w ust. 2 zwiększonych do 100%, w zależności od stopnia trudności i ryzyka występującego przy badaniach doświadczalnych.
5.
Żołnierzowi wykonującemu pod wodą zadania (prace):
1)
w aparacie o obiegu zamkniętym lub półzamkniętym (z regeneracją czynnika oddechowego),
2)
przy wykorzystaniu podwodnego aparatu (pojazdu) typu mokrego lub urządzenia holującego nurka (płetwonurka) pod wodą,
3)
związane ze skokami do wody w aparacie - ze śmigłowca lub płynącego kutra,
4)
minerskie, pirotechniczne, cięcia, spawania i stropowania albo
5)
inne prace przy temperaturze wody na powierzchni poniżej 5°C lub przy powierzchniowym prądzie wodnym większym niż 0,5 m/s albo stanie morza większym niż 3°

- przyznaje się dodatek według stawek określonych w ust. 2, zwiększonych o 20%, a przy jednoczesnym występowaniu kilku z wymienionych wyżej warunków - o 40%.

6.
Żołnierzowi wykonującemu zadania (prace) w skafandrze sztywnym, komorze obserwacyjnej, aparacie podwodnym i dzwonie nurkowym, bez oddziaływania ciśnienia wody na organizm, przyznaje się dodatek w wysokości 25% stawki określonej w ust. 2, przewidzianej dla przedziału głębokości do 9 metrów.
7.
Żołnierzowi odbywającemu treningi w komorze dekompresyjnej przyznaje się dodatek w wysokości 25% stawek określonych w ust. 2, przewidzianych dla głębokości odpowiadającej najwyższemu ciśnieniu i czasowi przebywania żołnierza pod takim ciśnieniem w komorze dekompresyjnej.
8.
Czas przebywania żołnierza pod wodą na określonej głębokości liczy się od chwili jej osiągnięcia do chwili rozpoczęcia wynurzania się nurka (płetwonurka) z tej głębokości.
9.
Czas przebywania żołnierza w komorze dekompresyjnej pod najwyższym ciśnieniem liczy się od czasu osiągnięcia określonego ciśnienia w tej komorze do chwili rozpoczęcia obniżania ciśnienia.
10.
Dodatek za nurkowanie oblicza się za łączny czas przebywania żołnierza pod wodą na określonych głębokościach (lub pod równoważnym ciśnieniem w komorze dekompresyjnej) w okresie miesiąca kalendarzowego.
§  20.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który wykonuje zadania związane z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz zbieraniem i niszczeniem amunicji, przysługuje za każdy dzień wykonywania tych zadań dodatek operacyjny w wysokości 1% uposażenia bazowego.

Przepisy końcowe

§  21.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych (Dz. Rozk. MON z 1997 r. poz. 134 i z 1998 r. poz. 14),
2)
przepisy zarządzenia nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. Rozk. MON z 1993 r. poz. 61, z 1994 r. poz. 107 i 133, z 1995 r. poz. 15 i 40, z 1996 r. poz. 243, z 1997 r. poz. 37, 162 i 196 oraz z 1998 r. poz. 13) w zakresie uregulowanym rozporządzeniem.
§  22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO UZALEŻNIONE OD ROKU NAUKI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Rok naukiPodchorążowieKadeci
miesięcznie w złotych
I39,033,0
II64,056,0
III99,081,0
IV168,0
V225,0
VI272,0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.Stopień wojskowy% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (plutonowego z wysługą do 2 lat, na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia)
123
Oficerowie
1pułkownik (komandor)4,9
2podpułkownik (komandor porucznik)4,8
3major (komandor podporucznik)4,7
4kapitan (kapitan marynarki)4,6
5porucznik (porucznik marynarki)4,5
6podporucznik (podporucznik marynarki)4,4
Chorążowie
7starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)4,3
8chorąży sztabowy (chorąży sztabowy marynarki)4,2
9młodszy chorąży sztabowy (młodszy chorąży sztabowy marynarki)4,1
10starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)4,0
11chorąży (chorąży marynarki)3,9
12młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)3,8
Podoficerowie i szeregowi
13starszy sierżant sztabowy (starszy bosman sztabowy)3,7
14sierżant sztabowy (bosman sztabowy)3,6
15starszy sierżant (starszy bosman)3,5
16sierżant (bosman)3,4
17starszy plutonowy (starszy bosmanmat)3,3
18plutonowy (bosmanmat)3,2
19starszy kapral (starszy mat)3,1
20kapral (mat)3,0
21starszy szeregowy (starszy marynarz)2,9
22szeregowy (marynarz)2,8

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH (FUNKCJI) PRZEZNACZONYCH W ETATACH DLA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY ZASADNICZEJ, NA KTÓRYCH ŻOŁNIERZOM NADTERMINOWEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYSŁUGUJE DODATEK FUNKCYJNY W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W § 11 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA

Lp.Nazwa stanowiska (funkcja)Kod stanowiska

(funkcji)

123
1Dowódca zespołu0122
2Dowódca załogi0144
3Dowódca stacji0155
4Dowódca radiostacji0165
5Dowódca wozu dowodzenia0166
6Dowódca aparatowni0167
7Dowódca obsługi0170
8Dowódca załogi0180
9Dowódca drużyny0190
10Dowódca działonu0191
11Dowódca patrolu0192
12Dowódca sekcji ppoż.0195
13Dowódca sekcji0196
14Kierownik maszyn0797
15Kierownik warsztatu0874
16Bosman okrętowy0943
17Podoficer gospodarczy3718
18Celowniczy4406
19Starszy chemik4425
20Chemik4426
21Drenażysta4686
22Działonowy4766
23Działonowy operator4769
24Starszy elektromechanik4855
25Elektromechanik4856
26Elektryk4906
27Fotogrameta5096
28Hydroakustyk5456
29Instruktor5556
30Starszy kierowca5765
31Kierowca5766
32Komorowy5806
33Starszy kucharz6045
34Kucharz6046
35Kucharz okrętowy6049
36Starszy maszynista6385
37Maszynista6386
38Starszy mechanik6425
39Mechanik6426
40Miner6486
41Miner płetwonurek6496
42Motorzysta6586
43Nurek6786
44Obsługa6846
45Starszy operator6935
46Operator6936
47Piekarz7116
48Planszecista7186
49Pomiarowy7296
50Rachmistrz (obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych)7676
51Radiomechanik7716
52Radiooperator7726
53Starszy radiotelegrafista7755
54Radiotelegrafista7756
55Reflektorzysta7826
56Saper w patrolu rozminowania8036
57Strażak8326
58Starszy sygnalista8385
59Sygnalista8386
60Torpedysta8846
61Układacz spadochronów8926
62Zwiadowca - miner9321
63Zwiadowca - operator9323
64Zwiadowca - radiotelegrafista9324
65Zwiadowca - płetwonurek9329
Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
66Podoficer3700
67Podoficer - specjalista3700/3050
68Adiutant - specjalista4026/3050
69Kierowca5766
70Starszy kreślarz5995
71Starszy kserografista6015
72Luzak6206
73Obsługa6846
74Pirotechnik7166
75Przewodnik psów7536
76Ratownik - specjalista7766/3050
77Strzelec - specjalista8356/3050
78Zwiadowca9326

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STAWEK DODATKU ZA NURKOWANIE

Nurkowanie na głębokość (w metrach)% od 1/100 kwoty uposażenia bazowego za 1 minutę pobytu (pracy) na tej głębokości
do 91,5
9-152
15-213
21-274
27-335
33-396
39-457
45-519
51-5712
57-6317
63-6922
69-7526
75-8132
81-9037
90-10042
100-11045
110-12047
powyżej 12050
* Z dniem 24 marca 2000 r. rozporządzenie utraciło moc w zakresie uregulowanym przez rozporządzenie z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U.00.20.248) - zob. § 10 tego rozporządzenia.