Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.1999.28.262 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.28.262

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa stawki dzienne i miesięczne uposażenia zasadniczego oraz rodzaje, wysokość i zasady przyznawania dodatków przysługujących:
1)
żołnierzom zasadniczej służby wojskowej,
2)
żołnierzom pełniącym nadterminową zasadniczą służbę wojskową,
3)
kandydatom na żołnierzy zawodowych,
4)
żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
5)
żołnierzom odbywającym przeszkolenie wojskowe.
2.
Wysokość i zasady przyznawania zasiłków na utrzymanie członków rodziny żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§  2.
Kwoty uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego określone w rozporządzeniu w relacji procentowej do stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ustala się na podstawie stawek uposażenia odpowiednich dla żołnierzy nie objętych obowiązkowym systemem emerytalnym i rentowym.
§  3.
Podstawę wypłaty, podwyższenia, wstrzymania, obniżenia dodatku stanowi rozkaz (decyzja) uprawnionego dowódcy (szefa), określający datę nabycia lub utraty uprawnień do dodatku, jego wysokość i podstawę przyznania, wstrzymania lub obniżenia dodatku.
§  4.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również do żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.