Dodatek funkcyjny - Rozdział 3 - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.1999.28.262 - OpenLEX

Rozdział 3 - Dodatek funkcyjny - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.28.262

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

Rozdział  3

Dodatek funkcyjny

§  10.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową, który pełni służbę na stanowisku przewidzianym w etacie dla podoficera zasadniczej służby wojskowej albo żołnierza zawodowego, przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości miesięcznej:
1)
wyznaczonemu na stanowisko podoficera zasadniczej służby wojskowej - od 20% do 40%,
2)
wyznaczonemu na stanowisko żołnierza zawodowego - od 30% do 50%,
3)
wyznaczonemu na stanowisko żołnierza zawodowego - starszego mechanika samolotu (śmigłowca) w eskadrze (kluczu lotniczym) - od 40% do 60%

- stawki uposażenia według stopnia wojskowego szeregowego, określonej w § 5 ust. 1.

2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe, w przypadkach określonych w § 9 ust. 2.
§  11.
Żołnierzowi pełniącemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje dodatek funkcyjny w następującej wysokości miesięcznej:
1)
od 75% do 95% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla grupy uposażenia odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu - pełniącemu służbę na stanowisku przewidzianym w etacie dla podoficera zawodowego,
2)
od 75% do 95% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla 32 grupy uposażenia - pełniącemu służbę na stanowisku wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
3)
od 55% do 75% stawki uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierza zawodowego przewidzianej dla 32 grupy uposażenia - pełniącemu służbę na stanowisku innym niż określone w pkt 1 i 2.
§  12.
1.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego, w okresie odbywania nauki w akademii (szkole), przysługuje dodatek funkcyjny w razie:
1)
pełnienia nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu - w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1,
2)
wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego lub pełnienia funkcji dowódcy plutonu - w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 2.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe w okresie szkolenia w szkole podchorążych rezerwy.
3.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje żołnierzom wymienionym w ust. 1 i 2 w okresie odbywania praktyk w jednostkach wojskowych.
§  13.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla podoficera - do 5%,
2)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla chorążego - do 10%,
3)
wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla oficera - do 15%

- należnego uposażenia zasadniczego, określonego w § 8 ust. 1.

§  14.
Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego należy kierować się w szczególności:
1)
liczbą podległych żołnierzy i stopniem ich zdyscyplinowania,
2)
pracochłonnością obowiązków służbowych,
3)
stopniem odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją,
4)
stopniem trudności i złożoności wykonywania powierzonych zadań,
5)
stosunkiem żołnierza do powierzonego mu sprzętu,
6)
kwalifikacjami żołnierza oraz uzyskiwanymi wynikami w szkoleniu i służbie wojskowej.