Uposażenie zasadnicze żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2000.20.248 - OpenLEX

Uposażenie zasadnicze żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.20.248

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2000 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678, Nr 141, poz. 943 i 944 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 6) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego:
1)
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową,
2)
żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe,
3)
kandydatów na żołnierzy zawodowych,
4)
żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
5)
żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
starszemu kapralowi (starszemu matowi) 130,0 zł,
2)
kapralowi (matowi) 113,0 zł,
3)
starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 101,0 zł,
4)
szeregowemu (marynarzowi) 88,0 zł.
2.
Żołnierzowi, który odbywa zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy okres służby obowiązkowej, stawkę uposażenia określoną w ust. 1 zwiększa się o 100% za ten okres.
1.
Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
plutonowemu (bosmanmatowi) 351,0 zł,
2)
starszemu kapralowi (starszemu matowi) 313,0 zł,
3)
kapralowi (matowi) 274,0 zł,
4)
starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 225,0 zł,
5)
szeregowemu (marynarzowi) 211,0 zł.
2.
Żołnierzowi wymienionemu w ust. 1, który utracił tytuł podchorążego lub został przeniesiony do odbycia pozostałego okresu długotrwałego przeszkolenia wojskowego na stanowisku przewidzianym dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości określonej w § 2 ust. 1.
1.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego - podchorążemu akademii wojskowej i wyższej szkoły oficerskiej oraz kadetowi szkoły chorążych przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od roku nauki i stopnia wojskowego.
2.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego - elewowi podoficerskiej szkoły zawodowej (równorzędnej) przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego.
3.
Uposażenie zasadnicze uzależnione od roku nauki przysługuje żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1, w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
podchorążemu akademii wojskowej i wyższej szkoły wojskowej w:
a)
pierwszym roku nauki 41,0 zł,
b)
drugim roku nauki 68,0 zł,
c)
trzecim roku nauki 105,0 zł,
d)
czwartym roku nauki 178,0 zł,
e)
piątym roku nauki 238,0 zł,
f)
szóstym roku nauki 288,0 zł,
2)
kadetowi szkoły chorążych w:
a)
pierwszym roku nauki 35,0 zł,
b)
drugim roku nauki 59,0 zł,
c)
trzecim roku nauki 86,0 zł.
4.
W razie uzyskania na koniec semestru wyników dobrych lub bardzo dobrych, z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie tego semestru stawkę uposażenia określonego w ust. 3 zwiększa się:
1)
podchorążemu akademii wojskowej:
a)
za średnią ocen od 3,90 do 4,15 - o 25%,
b)
za średnią ocen powyżej 4,15 - o 40%,
2)
podchorążemu wyższej szkoły oficerskiej i kadetowi:
a)
za średnią ocen od 4,25 do 4,50 - o 25%,
b)
za średnią ocen powyżej 4,50 - o 40%.
5.
Podchorąży lub kadet traci prawo do zwiększonego uposażenia z ostatnim dniem miesiąca, w którym uzyskał średnią ocen w kolejnym semestrze nie uprawniającą do wypłaty tego uposażenia.
6.
Uposażenie zasadnicze uzależnione od stopnia wojskowego przysługuje żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
sierżantowi sztabowemu (bosmanowi sztabowemu) 214,0 zł,
2)
starszemu sierżantowi (starszemu bosmanowi) 190,0 zł,
3)
sierżantowi (bosmanowi) 170,0 zł,
4)
starszemu plutonowemu (starszemu bosmanmatowi) 160,0 zł,
5)
plutonowemu (bosmanmatowi) 151,0 zł,
6)
starszemu kapralowi (starszemu matowi) 130,0 zł,
7)
kapralowi (matowi) 113,0 zł,
8)
starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 101,0 zł,
9)
szeregowemu (marynarzowi) 88,0 zł.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce dziennej określonej w załączniku do rozporządzenia.
Żołnierzowi pełniącemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w stawce miesięcznej w wysokości:
1)
plutonowemu (bosmanmatowi) 100%,
2)
starszemu kapralowi (starszemu matowi) 95%,
3)
kapralowi (matowi) 90%,
4)
starszemu szeregowemu (starszemu marynarzowi) 85%,
5)
szeregowemu (marynarzowi) 80%

- stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego przewidzianej dla żołnierza zawodowego w stopniu plutonowego (bosmanmata), z uwzględnieniem wysługi lat.

Kwoty stawek uposażenia zasadniczego, o których mowa w § 5 i 6, ustala się na podstawie stawek uposażenia żołnierzy zawodowych nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, określonych w odrębnych przepisach.
Uposażenie określone w rozporządzeniu przysługuje żołnierzom niezawodowym od dnia 1 stycznia 2000 r.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również do żołnierzy niezawodowych jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W zakresie uregulowanym w rozporządzeniu traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 262).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE

Lp.Stopień wojskowy% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (plutonowego z wysługą do 2 lat na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia)
123
Oficerowie
1pułkownik (komandor)4,9
2podpułkownik (komandor porucznik)4,8
3major (komandor podporucznik)4,7
4kapitan (kapitan marynarki)4,6
5porucznik (porucznik marynarki)4,5
6podporucznik (podporucznik marynarki)4,4
Chorążowie
7starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki)4,3
8chorąży sztabowy (chorąży sztabowy marynarki)4,2
9młodszy chorąży sztabowy (młodszy chorąży sztabowy marynarki)4,1
10starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)4,0
11chorąży (chorąży marynarki)3,9
12młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)3,8
Podoficerowie i szeregowi
13starszy sierżant sztabowy (starszy bosman sztabowy)3,7
14sierżant sztabowy (bosman sztabowy)3,6
15starszy sierżant (starszy bosman)3,5
16sierżant (bosman)3,4
17starszy plutonowy (starszy bosmanmat)3,3
18plutonowy (bosmanmat)3,2
19starszy kapral (starszy mat)3,1
20kapral (mat)3,0
21starszy szeregowy (starszy marynarz)2,9
22szeregowy (marynarz)2,8