Uposażenie zasadnicze - Rozdział 2 - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.1999.28.262 - OpenLEX

Rozdział 2 - Uposażenie zasadnicze - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.28.262

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

Rozdział  2

Uposażenie zasadnicze

§  5.
1.
Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego, w następującej wysokości miesięcznej:
1)
starszy kapral (starszy mat) 123,0 zł,
2)
kapral (mat) 107,0 zł,
3)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 96,0 zł,
4)
szeregowy (marynarz) 84,0 zł.
2.
Żołnierzowi, który ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywa zasadniczą służbę wojskową w okresie dłuższym niż ustawowy okres służby obowiązkowej, za ten okres stawki uposażenia określonego w ust. 1 zwiększa się o 100%.
§  6.
Żołnierzowi pełniącemu nadterminową zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego, w następującej wysokości miesięcznej:
1)
plutonowy (bosmanmat) 100%,
2)
starszy kapral (starszy mat) 95%,
3)
kapral (mat) 90%,
4)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 85%,
5)
szeregowy (marynarz) 80%

- stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego przewidzianej dla żołnierza zawodowego w stopniu plutonowego (bosmanmata) z odpowiednią wysługą lat.

§  7.
1.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego - podchorążemu akademii wojskowej i wyższej szkoły oficerskiej oraz kadetowi szkoły chorążych przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego oraz od roku nauki.
2.
Kandydatowi na żołnierza zawodowego - elewowi podoficerskiej szkoły zawodowej (równorzędnej) przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości uzależnionej od stopnia wojskowego.
3.
Uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje w następującej wysokości miesięcznej:
1)
sierżant sztabowy (bosman sztabowy) 202,0 zł,
2)
starszy sierżant (starszy bosman) 179,0 zł,
3)
sierżant (bosman) 160,0 zł,
4)
starszy plutonowy (starszy bosmanmat) 151,0 zł,
5)
plutonowy (bosmanmat) 143,0 zł,
6)
starszy kapral (starszy mat) 123,0 zł,
7)
kapral (mat) 107,0 zł,
8)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 96,0 zł,
9)
szeregowy (marynarz) 84,0 zł.
4.
Stawki uposażenia zasadniczego uzależnione od roku nauki dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5.
Podchorążemu i kadetowi, który na koniec semestru uzyskał wyniki dobre lub bardzo dobre, stawkę uposażenia określonego w ust. 4 zwiększa się:
1)
podchorążemu akademii wojskowej:
a)
za średnią ocen od 3,90 do 4,15 - o 25%,
b)
za średnią ocen powyżej 4,15 - o 40%,
2)
podchorążemu wyższej szkoły oficerskiej i kadetowi:
a)
za średnią ocen od 4,25 do 4,50 - o 25%,
b)
za średnią ocen powyżej 4,50 - o 40%.
6.
Podchorąży (kadet) nabywa prawo do uposażenia, o którym mowa w ust. 5, z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie semestru, w którym uzyskał średnią ocen uprawniającą do przyznania tego uposażenia.
7.
Podchorąży (kadet) traci prawo do zwiększonego uposażenia z ostatnim dniem miesiąca, w którym uzyskał średnią ocen w kolejnym semestrze nie uprawniającą do wypłaty tego uposażenia.
8.
Uposażenie zasadnicze przewidziane w ust. 3 i 4 dla pierwszego roku nauki przysługuje podchorążemu (kadetowi) od dnia stawienia się w akademii (szkole, ośrodku szkolenia) do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
9.
Uposażenie według kolejnego wyższego roku nauki przysługuje od następnego dnia po zaliczeniu kandydatowi danego roku nauki.
§  8.
1.
Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień odbywania tych ćwiczeń - od dnia stawienia się w jednostce wojskowej lub innym miejscu określonym w powołaniu do dnia zwolnienia z ćwiczeń - uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.
2.
Dzienne stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego dla żołnierzy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Uposażenie określone w ust. 1 nie przysługuje za okres ćwiczeń wojskowych trwających do dwudziestu czterech godzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy.
§  9.
1.
Żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w następującej wysokości miesięcznej:
1)
plutonowy (bosmanmat) 332,0 zł,
2)
starszy kapral (starszy mat) 296,0 zł,
3)
kapral (mat) 259,0 zł,
4)
starszy szeregowy (starszy marynarz) 213,0 zł,
5)
szeregowy (marynarz) 200,0 zł.
2.
Żołnierzowi wymienionemu w ust. 1, który utracił tytuł podchorążego i został skierowany do odbycia pozostałego okresu przeszkolenia wojskowego na stanowisku przewidzianym dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości określonej w § 5.