Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - Rozdział 4 - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do... - Dz.U.1999.28.262 - OpenLEX

Rozdział 4 - Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.28.262

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

Rozdział  4

Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby

§  15.
1.
Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych, oprócz dodatku funkcyjnego, mogą otrzymywać następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:
1)
dodatek za służbę na morzu,
2)
dodatek za skoki ze spadochronem,
3)
dodatek za nurkowanie,
4)
dodatek operacyjny.
2.
Żołnierze pełniący nadterminową zasadniczą służbę wojskową, oprócz dodatku funkcyjnego, mogą otrzymywać dodatki do uposażenia zasadniczego w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
§  16.
Wysokość przysługujących żołnierzom niezawodowym dodatków, o których mowa w § 15 ust. 1, ustala się procentowo od najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. w stopniu wojskowym plutonowego z wysługą do 2 lat, pełniącego służbę na stanowisku zaszeregowanym do 32 grupy uposażenia - zwanego dalej "uposażeniem bazowym".
§  17.
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który pełni służbę w składzie etatowej załogi jednostki pływającej, przysługuje dodatek za służbę na morzu w wysokości miesięcznej:
1)
na okrętach (pojazdach) podwodnych - 6%,
2)
na pozostałych jednostkach pływających - 3%

- uposażenia bazowego.

2.
Dodatek określony w ust. 1 przysługuje również żołnierzowi nie wchodzącemu w skład etatowej załogi jednostki pływającej za miesiąc, w którym żołnierz przebywał na jednostce pływającej przez okres co najmniej 15 dni.
§  18.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który wykonuje przewidziane w programie szkolenia skoki ze spadochronem z samolotów (śmigłowców), przysługuje za każdy skok dodatek w wysokości:
1)
żołnierzowi - zawodnikowi sekcji sportowej wojskowego klubu sportowego - 50%,
2)
innemu żołnierzowi - 60%

- 1/100 uposażenia bazowego.

§  19.
1.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który posiada kwalifikacje nurka (płetwonurka) i wykonuje zadania pod wodą, przyznaje się dodatek za nurkowanie w wysokości uzależnionej od roboczej głębokości nurkowania i czasu przebywania na tej głębokości.
2.
Stawki dodatku za nurkowanie określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Dodatek za nurkowanie w wysokości 50% stawek określonych w ust. 2 przyznaje się również żołnierzowi (kursantowi) szkolącemu się na nurka lub płetwonurka, w tym również żołnierzowi wchodzącemu w skład załogi okrętu podwodnego lub załogi czołgu, szkolącemu się w praktycznej obsłudze indywidualnych aparatów ratowniczych pod wodą.
4.
Żołnierzowi posiadającemu kwalifikacje nurka (płetwonurka), który dla celów doświadczalnych (eksperymentalnych) wykonuje zadania przy użyciu sprzętu prototypowego, oraz sprawdzającemu pod wodą prototypowe technologie nurkowania i prac podwodnych - przyznaje się dodatek za nurkowanie według stawek określonych w ust. 2 zwiększonych do 100%, w zależności od stopnia trudności i ryzyka występującego przy badaniach doświadczalnych.
5.
Żołnierzowi wykonującemu pod wodą zadania (prace):
1)
w aparacie o obiegu zamkniętym lub półzamkniętym (z regeneracją czynnika oddechowego),
2)
przy wykorzystaniu podwodnego aparatu (pojazdu) typu mokrego lub urządzenia holującego nurka (płetwonurka) pod wodą,
3)
związane ze skokami do wody w aparacie - ze śmigłowca lub płynącego kutra,
4)
minerskie, pirotechniczne, cięcia, spawania i stropowania albo
5)
inne prace przy temperaturze wody na powierzchni poniżej 5°C lub przy powierzchniowym prądzie wodnym większym niż 0,5 m/s albo stanie morza większym niż 3°

- przyznaje się dodatek według stawek określonych w ust. 2, zwiększonych o 20%, a przy jednoczesnym występowaniu kilku z wymienionych wyżej warunków - o 40%.

6.
Żołnierzowi wykonującemu zadania (prace) w skafandrze sztywnym, komorze obserwacyjnej, aparacie podwodnym i dzwonie nurkowym, bez oddziaływania ciśnienia wody na organizm, przyznaje się dodatek w wysokości 25% stawki określonej w ust. 2, przewidzianej dla przedziału głębokości do 9 metrów.
7.
Żołnierzowi odbywającemu treningi w komorze dekompresyjnej przyznaje się dodatek w wysokości 25% stawek określonych w ust. 2, przewidzianych dla głębokości odpowiadającej najwyższemu ciśnieniu i czasowi przebywania żołnierza pod takim ciśnieniem w komorze dekompresyjnej.
8.
Czas przebywania żołnierza pod wodą na określonej głębokości liczy się od chwili jej osiągnięcia do chwili rozpoczęcia wynurzania się nurka (płetwonurka) z tej głębokości.
9.
Czas przebywania żołnierza w komorze dekompresyjnej pod najwyższym ciśnieniem liczy się od czasu osiągnięcia określonego ciśnienia w tej komorze do chwili rozpoczęcia obniżania ciśnienia.
10.
Dodatek za nurkowanie oblicza się za łączny czas przebywania żołnierza pod wodą na określonych głębokościach (lub pod równoważnym ciśnieniem w komorze dekompresyjnej) w okresie miesiąca kalendarzowego.
§  20.
Żołnierzowi, o którym mowa w § 15 ust. 1, który wykonuje zadania związane z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz zbieraniem i niszczeniem amunicji, przysługuje za każdy dzień wykonywania tych zadań dodatek operacyjny w wysokości 1% uposażenia bazowego.