Przepisy końcowe - Rozdział 5 - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.1999.28.262 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy końcowe - Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia zasadniczego dla żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.28.262

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2000 r.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  21.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie uposażenia żołnierzy niezawodowych (Dz. Rozk. MON z 1997 r. poz. 134 i z 1998 r. poz. 14),
2)
przepisy zarządzenia nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. Rozk. MON z 1993 r. poz. 61, z 1994 r. poz. 107 i 133, z 1995 r. poz. 15 i 40, z 1996 r. poz. 243, z 1997 r. poz. 37, 162 i 196 oraz z 1998 r. poz. 13) w zakresie uregulowanym rozporządzeniem.
§  22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 1999 r.