Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1093

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 września 2001 r.
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. 
Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznawane są nagrody ministra I i II stopnia, a z budżetów wojewodów - nagrody kuratorów oświaty.
3. 
Nagrody, o których mowa w ust. 2, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub w placówce co najmniej 2 lat.
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala corocznie wysokość nagród ministra I i II stopnia.
2. 
Wysokość nagrody kuratora oświaty nie może przekroczyć wysokości nagrody ministra II stopnia.
1. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje:
1)
dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce,
2)
organ prowadzący - dla dyrektora szkoły lub placówki.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do właściwego kuratora oświaty, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. 
Kurator oświaty dokonuje analizy i zatwierdza wnioski po zaopiniowaniu ich przez komisję nagród.
4. 
Zatwierdzone wnioski kurator oświaty przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 czerwca.
5. 
Komisję, o której mowa w ust. 3, powołuje kurator oświaty.
6. 
Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, składają odpowiednio dyrektorzy tych zakładów i placówek, a w przypadku dyrektorów - organ prowadzący bezpośrednio do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 czerwca. Wnioski dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych zakładach kształcenia nauczycieli opiniuje rada programowa zakładu kształcenia nauczycieli.
7. 
Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 6, opiniuje komisja nagród, powołana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
8. 
W skład komisji, o których mowa w ust. 3 i 7, wchodzą nauczyciele, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
9. 
Wnioski o przyznanie nauczycielom nagród kuratora oświaty składają do właściwego kuratora oświaty dyrektorzy szkół lub placówek, a w przypadku nagród dla dyrektorów szkół lub placówek - organy prowadzące szkoły lub placówki, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
10. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 9, określa załącznik do rozporządzenia.
Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2, może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:
1)
w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a)
osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)
podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c)
osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d)
posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e)
przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
f)
prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g)
organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)
prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i)
osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2)
w zakresie pracy opiekuńczej:
a)
zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)
prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c)
organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d)
organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3)
w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a)
udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b)
udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 5. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisje, o których mowa w § 4 ust. 3 i 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK

o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania/kuratora oświaty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

wzór