§ 1. - Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1093

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. 
Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznawane są nagrody ministra I i II stopnia, a z budżetów wojewodów - nagrody kuratorów oświaty.
3. 
Nagrody, o których mowa w ust. 2, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.