§ 4. - Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1093

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.
§  4. 
1. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra występuje:
1)
dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce,
2)
organ prowadzący - dla dyrektora szkoły lub placówki.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do właściwego kuratora oświaty, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. 
Kurator oświaty dokonuje analizy i zatwierdza wnioski po zaopiniowaniu ich przez komisję nagród.
4. 
Zatwierdzone wnioski kurator oświaty przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 czerwca.
5. 
Komisję, o której mowa w ust. 3, powołuje kurator oświaty.
6. 
Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, składają odpowiednio dyrektorzy tych zakładów i placówek, a w przypadku dyrektorów - organ prowadzący bezpośrednio do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 1 czerwca. Wnioski dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych zakładach kształcenia nauczycieli opiniuje rada programowa zakładu kształcenia nauczycieli.
7. 
Wnioski, o których mowa w ust. 4 i 6, opiniuje komisja nagród, powołana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
8. 
W skład komisji, o których mowa w ust. 3 i 7, wchodzą nauczyciele, przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
9. 
Wnioski o przyznanie nauczycielom nagród kuratora oświaty składają do właściwego kuratora oświaty dyrektorzy szkół lub placówek, a w przypadku nagród dla dyrektorów szkół lub placówek - organy prowadzące szkoły lub placówki, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną.
10. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 9, określa załącznik do rozporządzenia.