Wysokość nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2007.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2007.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie wysokości nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku 2007

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 1093) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wysokość nagród dla nauczycieli w 2007 r. wynosi:
1)
nagroda I stopnia - 7.700 zł (siedem tysięcy siedemset złotych);
2)
nagroda II stopnia - 4.600 zł (cztery tysiące sześćset złotych).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.