§ 7. - Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1093

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.
§  7. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 5. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisje, o których mowa w § 4 ust. 3 i 7.