§ 3. - Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1093

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.
§  3. 
1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala corocznie wysokość nagród ministra I i II stopnia.
2. 
Wysokość nagrody kuratora oświaty nie może przekroczyć wysokości nagrody ministra II stopnia.