Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych. - Dz.U.1951.27.205 - OpenLEX

Termin uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.205

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI
z dnia 30 kwietnia 1951 r.
w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w szkołach wyższych.

Na podstawie art. 75 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązujących wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk,
3)
złożyły egzaminy roczne

i w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. bądź w innym terminie uzyskanym na podstawie indywidualnego odroczenia nie dopełniły pozostałych warunków wymaganych do uzyskania dyplomu na danym wydziale, mogą ubiegać się o dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, o ile na danym kierunku studiów została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów.

Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których nie obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązujących wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk,
3)
złożyły co najmniej połowę egzaminów wymaganych do uzyskania dyplomu na danym kierunku studiów

i w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. bądź w innym terminie uzyskanym na podstawie indywidualnego odroczenia nie dopełniły wymaganych warunków do uzyskania dyplomu na danym wydziale, mogą się ubiegać o dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, o ile na danym kierunku studiów została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów.

Osoby, określone w §§ 1 i 2, które mają prawo ubiegać się o dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, obowiązane są dopełnić w terminie do dnia 30 czerwca 1951 r. wszystkich warunków wymaganych do ukończenia danego kierunku zgodnie z programem, według którego odbywały studia, jednak bez obowiązku składania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których nie obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązujących wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk oraz
3)
złożyły mniej niż połowę egzaminów wymaganych do uzyskania dyplomu,

obowiązane są w celu uzyskania dyplomu według dawnego toku studiów dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu na danym wydziale.

Osoby, określone w § 4, studiujące na tych kierunkach studiów, na których została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów, mają prawo uzyskać dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, o ile w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. dopełnią warunków wymaganych do ukończenia danego kierunku studiów zgodnie z programem, według którego odbywały studia, z wyjątkiem złożenia pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.
Studenci, którzy w roku akademickim 1949/50 na ostatnim roku studiów:
1)
wysłuchali obowiązujących wykładów oraz
2)
uzyskali zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk i o ile według dawnych przepisów nie są obowiązani do powtarzania ostatniego roku studiów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r.
Studenci II-go roku studiów, studiujący w roku akademickim 1950/51 według dawnych przepisów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 31 października 1953 r.
Studenci III-go roku studiów, studiujący w roku akademickim 1950/51 według dawnych przepisów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 31 października 1952 r.
1.
Studenci IV-go roku studiów wydziałów humanistycznych, prawnych, rolnych i leśnych, studiujący w roku akademickim 1950/1951 według dawnych przepisów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r., o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są obowiązani do powtarzania IV-go roku studiów lub z powodu likwidacji studiów dawnego typu nie mogą go powtórzyć.
2.
Studenci IV-go roku studiów wydziałów matematyczno-przyrodniczych i weterynaryjnych na uniwersytetach oraz studenci IV-go roku studiów na politechnikach, studiujący w roku akademickim 1950/51 według dawnych przepisów, obowiązani są w celu uzyskania dyplomu dopełnić wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu w terminie do dnia 30 czerwca 1952 r.
Na kierunkach studiów, na których została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów, studenci wymienieni w §§ 6, 7, 8 i 9, którzy w wyznaczonych terminach nie dopełnią wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu, mają prawo do uzyskania dyplomu I-go stopnia, o ile w wyżej wymienionych terminach dopełnią wszystkich warunków wymaganych do uzyskania dyplomu na danym kierunku zgodnie z programem, według którego odbywali studia, jednak bez obowiązku składania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.
Osoby, które w terminie do dnia 31 sierpnia 1950 r. zgłosiły zamiar uzyskania dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia i w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. bądź w innym terminie uzyskanym na podstawie indywidualnego odroczenia nie uzyskały dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia, mogą dopełnić warunków wymaganych do uzyskania tego dyplomu do dnia 30 czerwca 1951 r.
Osoby, które nie dopełnią warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, tracą prawo do uzyskania dyplomu.
Osoby uzyskujące dyplom I-go stopnia w trybie niniejszego rozporządzenia mają prawo do uzyskania dyplomu magistra według dawnych przepisów, składając pracę dyplomową oraz egzamin końcowy w terminie, do którego te przepisy będą miały moc obowiązującą na danym kierunku studiów.
Traci moc rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 kwietnia 1950 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 178).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.