Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w szkołach... - Dz.U.1950.20.178 - OpenLEX

Termin uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowy tryb uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.20.178

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 20 kwietnia 1950 r.
w sprawie terminu uzyskiwania dyplomów w wyższych szkołach podległych Ministrowi Oświaty oraz przejściowego trybu uzyskiwania w szkołach akademickich dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Na podstawie art. 75 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązkowych wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk oraz
3)
złożyły egzaminy roczne

- obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. wszystkich warunków, wymaganych do ukończenia studiów na danym wydziale.

Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. na wydziałach, na których nie obowiązują egzaminy roczne:
1)
wysłuchały obowiązkowych wykładów,
2)
uzyskały zaliczenie pracowni (seminariów), ćwiczeń i praktyk oraz
3)
złożyły co najmniej połowę egzaminów wymaganych do ukończenia studiów na danym kierunku studiów

- obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1950 r. wszystkich warunków wymaganych do ukończenia studiów na danym wydziale.

Osoby, określone w § 2, które odpowiadają jedynie warunkom określonym w pkt 1 i 2 tego paragrafu - obowiązane są w celu uzyskania dyplomu dopełnić w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. wszystkich warunków, wymaganych do ukończenia studiów na danym wydziale.
1.
Osoby, odpowiadające warunkom, określonym w §§ 1 i 2, które odbywały studia w wyższych szkołach akademickich na tych kierunkach studiów, na których została wprowadzona dwustopniowa organizacja studiów, mają prawo ubiegania się o dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź o stopień zawodowy inżyniera, o ile do dnia 31 sierpnia 1950 r. zgłoszą zamiar uzyskania takiego dyplomu bądź stopnia.
2.
Osoby, określone w ust. 1, obowiązane są do dnia 31 grudnia 1950 r. dopełnić wszystkich warunków, wymaganych do ukończenia danego kierunku studiów, zgodnie z programem, według którego odbywały studia, jednak bez obowiązku składania pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, określonych w § 3 z tym, że osoby te obowiązane są dopełnić warunków, wskazanych w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r.
Osoby, określone w paragrafach poprzedzających, które nie dopełnią warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu w odpowiednich terminach, tracą prawo do uzyskania dyplomu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.