Szczegółowy zakres działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.92 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641) zarządza się, co następuje:
1. 
Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwana dalej "Radą", wyraża opinie w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej:
1)
w zakresie muzealnictwa przez:
a)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów,
b)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących wykonywania przez muzea zadań ujętych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach i zadań ujętych w ich statutach, obejmujących ochronę i udostępnianie zbiorów, działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą,
c)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rad powierniczych w muzeach państwowych i samorządowych,
d)
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących muzealiów muzeów państwowych i samorządowych;
2)
w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady, przez:
a)
opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym pomników zagłady,
b)
opiniowanie inicjatyw, dotyczących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy, w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi, oraz w sprawach dokonywania trwałych upamiętnień,
c)
wyrażanie opinii w sprawach stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii,
d)
wyrażanie opinii na temat wykonywania umów międzynarodowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych.
2. 
Rada wydaje również opinie w innych sprawach, niż określone w ust. 1, przedłożonych jej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w związku z realizacją przez niego zadań w zakresie działalności muzeów oraz w zakresie miejsc pamięci narodowej, w tym pomników zagłady oraz grobów i cmentarzy wojennych.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później niż na tydzień przed upływem kadencji Rady, wskazuje 10 kandydatów na członków Rady, w tym 3 kandydatów reprezentujących muzea martyrologiczne, spośród osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka Rady.
1. 
Każde muzeum rejestrowane deleguje jednego przedstawiciela na zjazd muzeów rejestrowanych, wybranego, na zwołanym przez dyrektora muzeum zebraniu wszystkich pracowników muzeum, spośród pracowników tego muzeum spełniających wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 32a ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
2. 
Przedstawiciele muzeów rejestrowanych wybierają ze swego grona na zjeździe muzeów rejestrowanych 11 kandydatów na członków Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. 
Zjazd muzeów rejestrowanych zwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie później niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Rady.
4. 
Udział w zjeździe muzeów rejestrowanych może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym.
Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie później niż w trzy tygodnie po powołaniu wszystkich członków Rady.
1. 
Przewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
2. 
Przewodniczącego Rady wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2021.1951).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (Dz. U. poz. 530), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 749).